Πως έχει διαμορφωθεί η νέα κατάσταση πραγμάτων στον όμιλο της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Πως έχει διαμορφωθεί η νέα κατάσταση πραγμάτων στον όμιλο της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ

26.12.2015 13:12

Έμφαση Θέματος

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη υπ’ αριθμόν 4 επεξηγηματική σημείωση των συνημμένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται η δεινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του Ομίλου, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου αυτής.

 

Η υπ’ αριθμό 779/22.10.2015 απόφαση του Αρμόδιου Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών για την υπαγωγή της Εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των διατάξεων του άρθρου 106β του Ν. 3588/2007 όπως αυτός τροποποιήθηκε, και η επιτυχής υλοποίησης της, κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την άρση της αβεβαιότητας αυτής και την απρόσκοπτη συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και του Ομίλου. Στην ίδια σημείωση γίνεται αναφορά στις σημαντικές επιδράσεις της απόφασης αυτής στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης

 

Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30η Σεπτεμβρίου 2015

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες, έχουν ως ακολούθως:

Δυνατότητα συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας στο μέλλον Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου ο Όμιλος και η Εταιρεία πραγματοποίησαν ζημιογόνα λειτουργικά αποτελέσματα μετά φόρων ποσού € 11.826 και € 11.777 αντίστοιχα.

Η συνεχιζόμενη δυσμενής λειτουργική αποδοτικότητα σε συνδυασμό με την εξασφάλιση περιορισμένων εγκεκριμένων αχρησιμοποίητων τραπεζικών πιστώσεων έχουν συντελέσει στην εμφάνιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των δανειακών υποχρεώσεων) για τον Όμιλο και την Εταιρεία συνολικού ποσού 57.410 και € 53.688 αντίστοιχα, για τις οποίες παρατίθεται ανάλυση στη Σημείωση 16.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατά την κλειόμενη περίοδο δεν ήταν συνεπής στην αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων, με συνέπεια αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Απόρροια των παραπάνω γεγονότων για τον Όμιλο και την Εταιρεία ήταν η εμφάνιση αρνητικού κεφαλαίου κίνησης ποσού € (187.883) (31/12/2014: € (180.722)) και € (190.097) (31/12/2014: (181.788)) για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα και συνακόλουθα αυξημένου κινδύνου ρευστότητας, ο οποίος έχει οδηγήσει την Εταιρεία και κατ’ επέκταση τον Όμιλο σε δεινή οικονομική θέση.

 

Μετά την τροποποίηση του Πτωχευτικού Νόμου, η Διοίκησης της Εταιρείας αποφάσισε την εκ νέου υπαγωγή της τελευταίας στις διατάξεις του άρθρου 106β για την εξυγίανσή της και έχουν ήδη κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες έχοντας εξασφαλίσει την καταρχάς αποδοχή σημαντικής μερίδας των πιστωτών της Εταιρείας.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία κατά την 9/5/2014 υπόβαλε στις πιστώτριες τράπεζές της σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των οφειλών της προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106β του Πτωχευτικού Κώδικα. Το σχετικό σχέδιο εξυγίανσης υποβλήθηκε προς έγκριση στο Αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έλαβε δικάσιμο και συζητήθηκε στις 13/05/2015. Με την υπ’ αριθμό 779/22.10.2015 απόφαση το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας και επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της εκ του νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών της.

 

Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών) αριθμ. φύλλου 9767/02.11.2015 και στο Γ.Ε.Μ.Η.ως αριθμ. 462557/18.11.2015. Η θετική αυτή απόφαση για την εταιρεία σημαίνει ότι της δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης θα αρχίσει να υλοποιείται αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός (ήτοι μετά την 18.12.2015) σύμφωνα με το άρθρο 106ια, παραγρ. 6 του Πτ.Κ.

 

Οι κυριότερες προτάσεις της εταιρείας σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης όπως αυτό εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αφορά ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της. Συνοπτικά οι προτάσεις αφορούν :

 

 την διαγραφή σημαντικού μέρους του δανεισμού των 4 συστημικών τραπεζών καθώς και την διαγραφή όλων των τόκων των Κοινοπρακτικών δανείων στα οποία συμμετέχουν.

 Αναχρηματοδότηση μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας με κεφαλαιοποίηση και αποπληρωμή των τόκων στη λήξη της 5ετίας.

 Πρόγραμμα αποπληρωμής σε 15 έτη με 2 έτη περίοδο χάρητος και πληρωμή σε τριμηνιαίες δόσεις με επιτόκιον Euribor 3M+3 για τα λοιπά εξυπηρετούμενα δάνεια.

 Αποπληρωμή των υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά ταμεία μετά την διαγραφή του 50% των προσαυξήσεων, σε 236 μηνιαίες δόσεις.

 Αποπληρωμή των υποχρεώσεων στο Ελληνικό Δημόσιο μετά την διαγραφή του 50% των προσαυξήσεων, σε 236 μηνιαίες δόσεις.

 Καταβολή σε όλους τους εργαζόμενους των πραγματικά δεδουλευμένων αποδοχών σε 48 μηνιαίες δόσεις και διαγραφή όλων των προσαυξήσεων επισχέσεων μέχρι την έκδοση της απόφασης.

 Πώληση μηχανημάτων και ακινήτων της εταιρείας, με συγκεκριμένους όρους πώλησης και χρησιμοποίησης του εισπραχθέντος τιμήματος για την πληρωμή τραπεζών και προνομιούχων πιστωτών..

 Αποπληρωμή λοιπών Πιστωτών – Προμηθευτών με τελική επικύρωση αποπληρωμής του 10% της οφειλής με 1 χρόνο περίοδο χάρητος και 14/ετή εξόφληση για τους μη συμβαλλόμενους και με τελική επικύρωση αποπληρωμής του 1% της οφειλής με 1 χρόνο περίοδο χάρητος και 14/ετή εξόφληση για τους συμβαλλόμενους.

 

Γίνεται αντιληπτό ότι προχωρώντας τη διαδικασία εξυγίανσης, τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας (υποχρεώσεις, ενσώματες ακινητοποιήσεις, Ίδια Κεφάλαια) θα έχουν σημαντικές μεταβολές που στο στάδιο αυτό, ούτε δυνατό αλλά ούτε δόκιμο είναι να εκτιμηθούν και να απεικονισθούν. Η διαδικασία αυτή έχει συγκεκριμένα και σε ορισμένες περιπτώσεις αλληλένδετα βήματα υλοποίησης και εφαρμογής τα οποία θα ακολουθηθούν.

 

Εφόσον ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω καθώς και οι προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου λόγω της ύπαρξης κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου υπογεγραμμένων και μη εκτελεσμένων συμβάσεων τεχνικών έργων ανεκτέλεστου υπολοίπου € 23 εκατ. (2014: € 25 εκατ.) κατά την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, για την εκτέλεση των οποίων ο Όμιλος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τα αναγκαία μέσα υλοποίησής τους, εκτιμάται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εξέλθουν από την οικονομική αδυναμία στην οποία βρίσκονται και μέσω της κατασκευαστικής δραστηριότητας των εταιρειών, θα εξασφαλίσουν την αναγκαία ρευστότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους στο μέλλον.

 

Βάσει των ως άνω ενεργειών της Διοίκησης, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 30/9/2015 καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους.

 

Κατά συνέπεια οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017