Ποιές εταιρείες γράφουν λογιστικές ζημίες από την αμκ της Πειραιώς - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ποιές εταιρείες γράφουν λογιστικές ζημίες από την αμκ της Πειραιώς

10.12.2015 12:13

Η εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** απέκτησε 3.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής  αξίας  999.999,90  ευρώ. Η τρέχουσα αξία τους ανέρχεται σε 756.667 ευρώ και επομένως προκύπτει ΥΠΟΑΞΙΑ 243,3 χιλ ευρώ.

**(Η  εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό  δεσμό με τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας.)

Η εταιρεία «AUTOHELLAS ATEE HERTZ», 11.666.667 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 3.500.000,10 ευρώ. Η εταιρεία «AUTOHELLAS ATEE HERTZ» είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η τρέχουσα αξία τους ανέρχεται σε 2.648.333 ευρώ και προκύπτει ΥΠΟΑΞΙΑ 851,7 χιλ. ευρώ.

Η εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», 3.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 999.999,90 ευρώ. Η εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005 και της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεόδωρου, Μη  Εκτελεστικό  Μέλος  Δ.Σ.  της  Τράπεζας και Βασίλειο Φουρλή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

ΥΠΟΑΞΙΑ: 243,3 χιλ. ευρώ.

Η εταιρεία «MILEVA  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 689.891  μετοχές  Τράπεζας  Πειραιώς  συνολικής  αξίας  206.967,30  ευρώ.  Η εταιρεία «MILEVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι, νομικό  πρόσωπο  που  έχει  στενό  δεσμό  με  τον κ. Θεόδωρο Μυλωνά, Πρόεδρο Ανώτατης  Επιτροπής  Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας.

ΥΠΟΑΞΙΑ: 50.368 ευρω.

Η εταιρεία «HOUSEMARKET  Α.Ε.», 13.333.333  μετοχές  Τράπεζας  Πειραιώς  συνολικής  αξίας 3.999.999,90 ευρώ. Η εταιρεία «HOUSEMARKET Α.Ε.» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005  και  της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Βασίλειο Φουρλή του Στυλιανού, Μη  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

ΥΠΟΑΞΙΑ: 973.309 ευρώ

Η εταιρεία «OLYMPIC AIR Α.Ε.», 5.000.000 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 1.500.000,00  ευρώ.  Η  εταιρεία  «OLYMPIC AIR  Α.Ε.»  είναι,  κατά  την  έννοια  του  Ν.3340/2005  και  της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεόδωρου, Μη  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

ΥΠΟΑΞΙΑ: 365.000 ευρώ

Η εταιρεία «ΜΑΡΙΑ‐ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», 18.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 5.499.999,90 ευρώ.

Η εταιρεία «ΜΑΡΙΑ‐ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Πέτρο Παππά του Αλέξανδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

ΥΠΟΑΞΙΑ: 1,34 εκατ. ευρώ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017