ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Η εικόνα του 6μήνου τους σε αριθμούς…

ΚΕΡΔΗ: 9,84 εκατ. από 8,15 εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 123,85 εκατ. ευρώ από 116,5 εκατ. ευρώ

EBITDA: 17,2 εκατ. από 14,8 εκατ.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 21,6 εκατ. από 22,8 εκατ.
ΤΑΜΕΙΟ: 24 εκατ. ευρώ… από 19,6 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 6,7 εκατ. από 3,78 εκατ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 929 από 902 άτομα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 236,8 από 226,2 εκατ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 61,6 εκατ. από 59,5 εκατ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 167 εκατ. από 159,3 εκατ.
ΚΦΣΗ: 164,3 εκατ.
P/E: πιθανότατα μονοψήφιο
P/BV: 1
ΔΔΜ: Ανύπαρκτος αφού το Ταμείο υπερέχει του δανεισμού…