ΠλΑστικά Κρήτης: Οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές θα λάβουν δωρεάν μία (1) νέα. | Mikrometoxos.gr

ΠλΑστικά Κρήτης: Οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές θα λάβουν δωρεάν μία (1) νέα.

16.01.2016 03:31

Η Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα, ύστερα από την από 11/12/2015 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

 

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 31 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.099.935 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,675% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία συζητήθηκαν και  ψηφίσθηκαν  τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

 

Θέμα 1ο-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, ομόφωνα:

 

Tην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.749.632 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και την έκδοση 13.689.600 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,42 ευρώ εκάστη.

Μετά την κεφαλαιοποίηση των παραπάνω ποσών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 17.248.896 ευρώ,  θα αυξηθεί δε ο αριθμός των μετοχών από 27.379.200   σε  41.068.800.

Οι νέες μετοχές (13.689.600) που θα εκδοθούν, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 1 στις 2. Ετσι οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας για κάθε δύο (2)  παλαιές μετοχές θα λάβουν δωρεάν μία (1) νέα.

 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και να προβεί σε κάθε ενέργεια για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν.

 

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ως ακολούθως:

 

«……Μετά από την από 14.01.2016 απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.1892/90 και του Ν.2601/98 κατά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο (5.749.632) ευρώ με την έκδοση 13.689.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (17.248.896) και είναι διαιρεμένο σε σαράντα ένα εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ της κάθε μίας».

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.099.935

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,675%

Έγκυρα: 25.099.935

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.099.935 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

 

Θέμα 2ο-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους για την πορεία της Εταιρείας.

 

Ηράκλειο,14 Ιανουαρίου 2016

Ιωάννης Λεμπιδάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017