Πλαστικά Θράκης: Συν τοις άλλοις ο όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις 32,3 εκατ.

Πλαστικά Θράκης:

Ο όμιλος παρουσίασε το 2015 καθαρά κέρδη 9,8 εκατ. ευρώ (+51%) με αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 4%.

Οι δύο βασικοί κλάδοι δραστηριότητας βελτίωσαν θεαματικά τις λειτουργικές επιδόσεις τους (Τεχνικά υφάσματα +27% και Συσκευασία +16%).

Η καλή χρονιά για τα αποτελέσματα της εταιρίας είχε ωστόσο και αναπτυξιακή κατεύθυνση καθώς ο όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις ύψους € 32,3 εκατ. εκ των οποίων €22.9 εκατ. αφορούν επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να αποδώσουν εντός του 2016.

Αποτέλεσμα εικόνας για Πλαστικά Θράκης:

Ο καθαρός τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου την ανήλθε σε  € 42,4 εκ. αυξημένος κατά € 9,6 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2014 απόρροια των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την εν λόγω χρήση.

Σε ότι αφορά την πορεία των αποτελεσμάτων στη χρήση του 2016 τα μηνύματα είναι θετικά για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε επίπεδο δραστηριότητας και λειτουργικών κερδών  σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 λόγω της μείωσης των τιμών των α’ υλών αλλά και της  η αύξησης των όγκων παραγωγής και του κύκλου εργασιών καθώς και η επίδραση του προϊοντικού μίγματος.

Πλαστικά Θράκης: Αποτελέσματα Ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης
  Τεχνικά Υφάσματα Συσκευασία Αγροτικός Τομέας
(ποσά σε € χιλ.) 2015 2014 % Μετ. 2015 2014 % Μετ. 2015 2014 % Μετ.
Κύκλος Εργασιών 187.202 179.334 4,4% 110.158 109.661 0,5% 1.035 579 78,8%
Μικτά Κέρδη 35.237 28.548 23,4% 23.272 22.747 2,3% 292 -182
Περιθώριο Μ.Κ. 18,8% 15,9%   21,1% 20,7%   28,2%  
Συνολο EBITDA 16.569 13.046 27,0% 12.205 10.542 15,8% 206 -70
Περιθώριο EBITDA 8,9% 7,3%   11,1% 9,6%   19,9%  

 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή, στοιχεία της εταιρίας