Πλαστικά Θράκης: Αλλο ένα εξαιρετικό τρίμηνο στο πλούσιο παλμαρέ* τους | Mikrometoxos.gr

Πλαστικά Θράκης: Αλλο ένα εξαιρετικό τρίμηνο στο πλούσιο παλμαρέ* τους

24.11.2015 13:20

Γενικές πληροφορίες

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1977, έχει έδρα τον οικισμό Μαγικού του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης , είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, με αριθμό 11188/06/Β/86/31 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 12512246000.
Το κύριο αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας, είναι η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου. Σε βραχύ χρονικό διάστημα, από την ίδρυσή της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε Όμιλο εταιρειών εξαγοράζοντας και ιδρύοντας άλλες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τρεις κλάδους, τον κλάδο τεχνικών υφασμάτων, τον κλάδο συσκευασίας και τον αγροτικό κλάδο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 26η Ιουνίου 1995.
Μέτοχοι της εταιρείας με ποσοστά άνω του 5%, κατά την 30.9.2015, είναι οι: Χαλιορής Κωνσταντίνος 41,99% Χαλιορή Ευφημία 20,22%
Σχετική εικόνα
Ο Όμιλος έχει μονάδες παραγωγής και εμπορίας στην Ελλάδα, Σκωτία, Ιρλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και H.Π.Α. Ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά, την 30 Σεπτεμβρίου 2015, 1.651 εργαζομένους εκ των οποίων 74 εργαζόμενοι απασχολούνταν στην Εταιρεία.
Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη μετά φόρων, ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) που κατανέμονται στους μετόχους, με το σταθμισμένο μέσο όρο των υφισταμένων μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία, κατά την εκάστοτε χρήση, μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που πιθανόν κατέχονται.
Βασικά κέρδη ανά μετοχή   30.9.2015  —-  30.9.2014
Κέρδη αναλογούντα στους μετόχους (Α) 9.799  και 6.254 εκατ ευρώ αντίστοιχα
Αριθμός υφισταμένων μετοχών (Σταθμισμένες) 44.406 και 45.016 εκατ τμχ
Βασικά και αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ σε απόλυτα ποσά) 0,2200 και 0,1390
ΠΛΑΘ: Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 9,80 εκατ. έναντι των 6,25 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 222,64 εκατ. από τα 212,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2014. Με τα ebitda σε 24,53 εκατ. ευρώ έναντι των 17,67 εκατ. πέρυσι…
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 123,23 εκατ. από 110,84 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. στο 0,33 (πολύ καλός ). Στα 10,67 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 5,62 εκατ. του 2014.
Αποτιμώνται σε 61,3 εκατ. με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,5. Η μτχ διαπραγματεύεται στα 1,3600 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μηνου στα 0,8400 – 1,5300 ευρώ. Με την λογιστική αξία της στα 2,7300 ευρώ.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ διαθέσιμα 24,63 εκατ. ευρώ, δανεισμός 65,15 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις 64,2 εκατ. και αποθέματα 51,4 εκατ. ευρώ. Τα άυλα 10,85 εκατ. ευρώ…
 
ΓΙΑ αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 3,15{!!!!!!!} εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί προσωπικό 1651 ατόμων από 1553 άτομα στις 30.9.2014.
*παλμαρέ ουδέτερο άκλιτο: Το σύνολο των επιτυχιών κάποιου, το «ενεργητικό» του

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017