Πλαίσιο: Στα 6,73 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2015 (-58,3%)

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, εν μέσω κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμού της καταναλωτικής δαπάνης, το Πλαίσιο πέτυχε κερδοφορία προ φόρων στα 9,3 εκ. € και διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσής του.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκριτική χρονιά του 2014 συνιστά την πλέον κερδοφόρα στην ιστορία του Πλαισίου, γεγονός που οδηγεί σε δυσμενείς όρους σύγκρισης των βασικών οικονομικών μεγεθών:
– Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα € 272 εκ., λόγω της αβεβαιότητας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων. Σημάδια εξομάλυνσης κατά το τέταρτο τρίμηνο με διακριτά πιο περιορισμένη υποχώρηση του κύκλου εργασιών.
– Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα € 12,4 εκ. από € 25,8 εκ. και διαμόρφωση περιθωρίου EBITDA στο επίπεδο του 4,56% κυρίως λόγω της σταθερότητας των λειτουργικών εξόδων σε συνδυασμό με το μειωμένο κύκλο εργασιών. – Κέρδη προ φόρων στα € 9,3 εκ. και κέρδη μετά από φόρους στα € 6,7 εκ. .
– Διαμόρφωση των ταμειακών διαθεσίμων σε πλέον των € 41 εκ.
– περίπου στο 45% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Ομίλου, τα οποία σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά χαμηλό δανεισμό οδηγούν σε ευρύτατη καθαρή ρευστότητα που υπερβαίνει τα € 31 εκ. .
– Σταθερότητα στο ύψος των δανειακών υποχρεώσεων και συγκράτηση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου σε υψηλότατα επίπεδα, παρά την κατά 11 εκ. επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους εντός του 2015. Διατήρηση του δείκτη Δανειακής Μόχλευσης (Ξένα προς Ίδια κεφάλαια) στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 0,65 από 0,60.
Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 58,3% το 2015, στα 6,73 εκατ. ευρώ έναντι 16,14 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος,ανέφερε τα εξής:
«Το 2015 υπήρξε, ομολογουμένως, μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η διατήρηση της αβεβαιότητας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς αναφορικά με τα μέτρα για την ανάκαμψη της Οικονομίας, η επιβολή από την αρχή του δευτέρου εξαμήνου των κεφαλαιακών ελέγχων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους καταθέτες / καταναλωτές, και η σύγκριση με το 2014 που υπήρξε η καλύτερη ιστορικά χρονιά για το Πλαίσιο, συνέβαλαν στη σχετικά περιορισμένη υποχώρηση των πωλήσεών μας και στο μετριασμό της κερδοφορίας μας.
Είμαστε, ωστόσο, ικανοποιημένοι που, εν μέσω των συνθηκών αυτών, είμαστε η εξαίρεση στον κλάδο μας και πετύχαμε κέρδη πριν τη φορολογία που προσέγγισαν τα 10 εκατ. €, επίδοση που συγκρίνεται μόνο με αυτές των πλέον αποδοτικών για τον Όμιλό μας χρήσεων.
Σε σχέση, τέλος, με την μερισματική πολιτική, σταθμίζοντας την εξαιρετική ρευστότητα που διαθέτουμε και την προσπάθεια της Διοίκησης για συνεχή ικανοποίηση των μετόχων, προτείνουμε τον περιορισμό μεν του ύψους του μερίσματος στα οκτώ ευρωλεπτά ανά μετοχή, που όμως συνιστά απόδοση της τάξης του 2% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, διπλάσια του σημερινού επιτοκίου καταθέσεων. Πρέπει να επισημάνουμε, τέλος, ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αποτίμηση της εταιρίας στο Χρηματιστήριο δεν υπερβαίνει παρά ελάχιστα τα Ίδια Κεφάλαιά της.»
  Τελευταίων 7 ημερών 3,910 4,100 0,00 26.733 141 106.572
  Τελευταίων 30 ημερών 3,910 4,320 -4,53 101.482 794 408.532
  Τελευταίων 3 μηνών 3,910 4,680 -9,91 216.325 2.355 896.536
  Τελευταίων 6 μηνών 3,910 4,900 -14,89 394.559 3.680 1.733.441
  Τελευταίων 12 μηνών 3,910 6,000 -28,83 950.455 8.141 4.582.449