«Πετσοκομμένες» κατά 60% θα είναι οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές

«Πετσοκομμένες» κατά 60% θα είναι οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, όσων αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα, ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., ενώ ειδικά για όσους αναλάβουν εργασία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (στο δημόσιο ή στους δήμους), η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται.

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο, η μείωση κατά 60% ισχύει για όλους τους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα, ή την δραστηριότητα.

Εξάλλου προβλέπεται πως ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται, μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του, ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του, για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης ή / και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης.
Τι ορίζει ο Νόμος

Στους συνταξιούχους του Δηµοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταµείων, κλάδων ή λογαριασµών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες σε ποσοστό 60%, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Ειδικά, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αυτοί αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους, ή των υπηρεσιών τους, ή η δραστηριότητά τους.

Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται.

Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συµφώνως µε το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συµψηφίζει το ποσό µε µελλοντικές συντάξεις και µέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.

Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.