Παρά τη διάσωση από τις τράπεζες οι ιχθυοκαλλιέργειες παραμένουν σε «φουρτουνιασμένα νερά»

  • Ενώ οι προοπτικές φαντάζουν καλές, οι εταιρείες δεν παράγουν χρήμα και χρηματοδοτούν πωλήσεις με δανεικά.
.
Από σαράντα κύματα έχουν περάσει οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας και βλέποντας κάποιος του ισολογισμούς του 2015 βγάζει σχετικά εύκολα το συμπέρασμα πως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι εταιρείες η Ελλάδα με παραγωγή που κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ 110.000-120.000 τόνους αποτελεί παραδοσιακά την μεγαλύτερη παραγωγό χώρα μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα και λαβράκι), αντιπροσωπεύοντας το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής.
.
Επιπρόσθετα, η διαρκής μείωση λόγω υπεραλίευσης των ελεύθερων αλιευμάτων σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες οδηγίες της αρμόδιας Δ/νσης Αλιείας της ΕΕ για περιορισμούς στην ελεύθερη αλιεία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, αναμένεται να δώσουν επιπλέον ώθηση στην ζήτηση προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας ως υποκατάστατα των ελεύθερων αλιευμάτων.
.
Όμως τα παραπάνω δεν δείχνουν ότι μπορούν να βελτιώσουν άμεσα την εικόνα και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι χρειάζονται και άλλα λεφτά, ώστε να μειωθούν τα δάνεια και να αυξηθεί η καθαρή θέση και η ρευστότητα της κάθε εταιρείας.
.
Οι Νηρεύς, Δίας και Σελοντα όπου πέρασαν στις τράπεζες δεν εμφανίζουν μεγάλη βελτίωση που να καθιστά τις εταιρείες ελκυστικές.
Παρά τη διάσωση από τις τράπεζες οι ιχθυοκαλλιέργειες παραμένουν σε «φουρτουνιασμένα νερά»
Το Γαλαξίδι θα μπορούσε να πει κάποιος πως είναι πλέον σε καλύτερη θέση.
Τα δάνεια παραμένουν υψηλά, τα ξένα κεφάλαια είναι πολλαπλάσια των ιδίων κεφαλαίων, οι συνολικές υποχρεώσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (δηλ. των ψαριών), ενώ δεν παράγονται ταμειακές ροές ούτε στο σημείο εκείνο που να καλύπτουν επενδύσεις και να αφήνουν και κάτι.
.
Η Νηρεύς είχε ίδια κεφάλαια 121,2 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 250 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 8,7 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 185 εκατ. ευρώ από 193 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ανήλθαν στα 34,2 εκατ. ευρώ από 13,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 59,2 εκατ. ευρώ από ζημιές 14,1 εκατ. ευρώ.
Η μέση τιμή πώλησης αυξήθηκε κατά 5,6%.
Ωστόσο, επειδή έγινε αύξηση κεφαλαίου στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δανείων ποσού 58,5 εκατ. ευρώ σε τιμή 0,20 ευρώ ανά μετοχή πάνω από την χρηματιστηριακή αξία ενέγραψε κέρδη λόγω αποτίμησης 39,1 εκατ. ευρώ.
Επίσης και λόγο αποτίμησης των δανείων από την αναδιάρθρωση ενέγραψε έκτακτα κέρδη 18,1 εκατ. ευρώ.
Με άλλα λόγια από κέρδη προ φόρων 68,1 εκατ. ευρώ υπάρχουν έκτακτα 57,2 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία με τις τράπεζες που έγινε προκειμένου να μην καταρρεύσει η εταιρεία προέβλεπε: Κεφαλαιοποίηση δανεισμού 58,6 εκατ. ευρώ, ομολογιακό 58,2, άλλο ομολογιακό 31,4 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμο ομολογιακό 29,5 εκατ. ευρώ και ένα ακόμη μικρό ομολογιακό 4,8 εκατ. ευρώ και απορρόφηση της Seafarm.
Παρά τη διάσωση από τις τράπεζες οι ιχθυοκαλλιέργειες παραμένουν σε «φουρτουνιασμένα νερά»
.
Η Σελόντα είχε καθαρή θέση 3,4 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 203,5 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 6,5 εκατ. ευρώ και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 123 εκατ. ευρώ.
Εμφάνισε πωλήσεις 148,6 εκατ. ευρώ από 135,6 εκατ. ευρώ, EBITDA 11,5 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. ευρώ και ζημιές 12,6 εκατ. ευρώ από κέρδη 45 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης ήταν της τάξης του 7,1%.
Εδώ τα κέρδη του 2014 έχουν αντίστοιχα σχεδόν έκτακτα που είχε η Νηρεύς φέτος όπως για παράδειγμα με την αύξηση που έγινε σε τιμή πάνω από τη χρηματιστηριακή αξία.
.
H Γαλαξίδι έχει καθαρή θέση 16,4 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 43,2 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,5 δις. ευρώ.
Πραγματοποίησε πωλήσεις 44,6 εκατ. ευρώ το 2015 από 42,5 εκατ. ευρώ το 2014, τα EBITDA υποχώρησαν στα 3,25 εκατ. ευρώ από 3,34 εκατ. ευρώ και τα κέρδη περιορίστηκαν στις 143 χιλ. ευρώ από 677 χιλ. ευρώ.
Η μέση τιμή πώλησης ανά κιλό αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2014.
Σημειώνεται πως το τελικό προϊόν της εταιρείας εξάγεται κατά περίπου 96% στο εξωτερικό και κυρίως σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία και μόλις το 4% διατίθεται στην εγχώρια αγορά.
Η εταιρεία εκτιμά πως τα κέρδη προ φόρων το 2016 θα παρουσιάσουν μικρή αύξηση σε σύγκριση με αυτά του 2015 (0,63 εκατ. ευρώ) λόγω αύξησης των ποσοτικών πωλήσεων του ετοίμου προϊόντος με την υπόθεση ότι οι τιμές πώλησης θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2015.
Για τον κλάδο αναμένει αύξησης έως 10% της παραγωγής με σταθερή την τιμή πλην του τελευταίου τριμήνου που δεν αποκλείει μικρή μείωση.
.Παρά τη διάσωση από τις τράπεζες οι ιχθυοκαλλιέργειες παραμένουν σε «φουρτουνιασμένα νερά»
Η Δίας έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά 154 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 192 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 693 χιλ. ευρώ.
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφανίζει μηδενικές πωλήσεις, EBITDA -11,5 εκατ. ευρώ και ζημιές 11,9 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία με τη Σελόντα η δε συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας μας ποσού 69,280 εκατ. ως εισφορά σε είδος στην εταιρεία Σελόντα.
Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση του ενεργητικού θα πραγματοποιηθεί όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τη μεταβίβαση της επιχείρησης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση των ποσών κάθε περιόδου.
Η ανωτέρω συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Σελόντα κατά το ποσό των 12,3 εκατ. ευρώ με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της ΔΙΑΣ και έκδοση 41.261.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Δεδομένου ότι η Συμφωνία προβλέπει ότι 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ δεν θα μεταβιβαστεί στην Εταιρεία, οι εν λόγω νέες μετοχές θα αναληφθούν από τη ΔΙΑΣ με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών της.

Γ.Κατικάς
www.bankingnews.gr

* ,