Ο λόγος EV/EBITDA και οι σημασίες του…

Ο λόγος EV/EBITDA και οι σημασίες του…

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


20.04.2015 13:11

Ο λόγος EV/EBITDA είναι γνωστός χρηματοοικονομικός δείκτης που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης.

Είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης που βασίζεται στην αξία των στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης και χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό ή ως εναλλακτική στον δείκτη  Ρ/Ε (τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή μετοχής / κέρδη ανά μετοχή) για να καταδείξει την ρεαλιστική αγοραία αξία (fair market value) μιας επιχείρησης.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του δείκτη είναι ότι παραμένει ανεπηρέαστος από τη σύνθεση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκριθούν επιχειρήσεις με διαφορετικά επίπεδα χρέους.

Ο δείκτης EV/EBITDA απαιτείται να χρησιμοποιείται με σύνεση για την αποτίμηση εταιριών με χαμηλά περιθώρια κέρδους. Δηλαδή, για να υπολογιστεί με ακρίβεια ο δείκτης EBITDA, η εταιρία που βρίσκεται υπό αξιολόγηση πρέπει να έχει θεμιτά επίπεδα κερδοφορίας.

Συχνά ένας κλαδικός μέσος EV/EBITDA υπολογίζεται από ένα δείγμα εισηγμένων εταιριών και χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση με μια εταιρία κοινού ενδιαφέροντος. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου δείκτη είναι αυτός που παρέχει τον μέσο EV/EBITDA σε ένα ευρύ δείγμα συναλλαγών ιδιωτικών εταιριών στην Ευρωζώνη.

Της Μαρίας Καραμέτου