ΟΤΕ… και η χρηματοοικονομική εικόνα του στις 31.12.2015 | Mikrometoxos.gr

ΟΤΕ… και η χρηματοοικονομική εικόνα του στις 31.12.2015

26.02.2016 10:06

OTE – 2015: Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,46 δισ. (7,8 δισ. στις 31.12.2014 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 2,95 δισ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 1,58 δισ. ευρώ – Επενδύσεις σε ακίνητα: -.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 516,5 εκατ.- Αποθέματα: 97,2 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 728,6 εκατ. ευρώ από 685 εκατ. τo 2014 – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 287 εκατ. – Ταμειακά διαθέσιμα: 1,322 δισ. από 1,052 δισ. ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Μετοχικό Κεφάλαιο: 1,387 δισ. ευρώ. Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο: – Ίδιες μετοχές: -.

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 0,87 δισ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 2,257 δισ. (2,122 δισ. στις 31.12.2014)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 352,2 εκατ.  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 2,609 δισ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,76 δισ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 606,5 εκατ. –

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 433,5 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 2055,4 δισ. ευρώ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 4,851 δισ. ( 5,305 δισ. στις 31.12.2014)

OTE(Ι): Ο όμιλος αποτιμάται σε 3,67 δισ. ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 1,6 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης έχει κατέβει στο 0,39 (από 2 που είχε πριν μόλις λίγα χρόνια…)

Η μετοχή του στα 7,4900 ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης 6,5500 και 9,3700. Στο -18,94% από την τιμή του στα 9,2400 ευρώ (31.12.2014). Στο -23,34% ο γ.δ. και -29,58% ο 25άρης.


OTE(ΙΙ): Στα 151,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2015 έναντι 267,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,9 δισ., παρουσιάζοντας μείωση 15,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μειωμένα τα Ebitda στα 1,22 δισ. ευρώ από 1,38 δισ. ευρώ πέρυσι.

Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 943,2 εκατ. ευρώ από 999,7 εκατ. πέρυσι.

Απασχολεί προσωπικό 21.573 ατόμων έναντι των 22.144 το 2014, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε 7,6 εκατ. ευρώ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017