ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Ανάλυση 6μήνου [P/bv 0,41- ΔΕIKΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,63]

ΒΙΟΧΑΛΚΟ:

Στην http://www.helex.gr/documents/10180/43440/1259_10511_2015_Greek_1.pdf/d2cec4ad-34f0-4897-88a5-43913df18392 

υπάρχουν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τα πεπραγμένα της χρήσης που ολοκληρώθηκε στις 30.6.2015. Εμείς θα σας δώσουμε την… ουσία του πράγματος…

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 1,79 δισ. ευρώ. Επενδύσεις σε ακίνητα: 147 εκατ. ευρώ. Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 0 -Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 87,85 εκατ. ευρώ – ΣΥΝΟΛΟ μη κυκλοφορούντων 2,02 δισ. ευρώ.

Αποθέματα: 996,25 εκατ. ευρώ [από 860,7 εκατ.]. – Απαιτήσεις από πελάτες: 660,9 εκατ. [από 535,1 εκατ. ευρώ]. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 15,8 εκατ. Ταμειακά διαθέσιμα 115,3 εκατ. ευρώ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Ενεργητικό 1,79 δισ. ευρώ και ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 3,81 δισ. ευρώ.

Πως αναλύονται οι υποχρεώσεις του ομίλου… 

Μακροπρόθεσμες δανειακές: 952,7 εκατ.ευρώ – Προβλέψεις +λοιπές μ/πρόθεσμες: 101,2 εκατ. και αναβαλλόμενη φορολογία 129,84 εκατ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές: 792,3 εκατ. [από 638,8 εκατ.] – Προμηθευτές+ λοιπές 544,46 εκατ. [από 439,7 εκατ.] Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 23,7 εκατ. ευρώ. και ΣΥΝΟΛΟ υποχρεώσεων: 2,544 δισ. ευρώ.
 
Πως προκύπτει η καθαρή θέση / ίδια κεφάλαια: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 3,81 δισ. ευρώ — ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:2,54 δισ. ευρώ. –ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1,27 δισ. ευρώ.  ΜΕΙΟΝ μη ελέγχουσες συμμετοχές:  0  και ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 1,27 εκατ. ευρώ.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 527 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,26 ευρώ και P/bv 0,41 — ΔΕIKΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,63 [ανησυχητικός]…

——————–

Σχετική εικόνα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 18% και διαμορφώθηκε σε 1,72 δισ. ευρώ έναντι 1,46 δισ.. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2014. 

 Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 85% και διαμορφώθηκε σε 183 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2015 από 99 εκατ.. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

 Σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 142% που ανήλθαν σε 121 εκατ. ευρώ έναντι 50 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2014. 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 60,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2014. 

 Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 10 εκατ.ευρώ έναντι ζημιάς 50 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2014. 

Σχετική εικόνα

 Δανειακές υποχρεώσεις: 1,745 δισ. ευρώ από 1,583 δισ.. ευρώ την 30η Ιουνίου 2014. 

Το ενεργητικό της Viohalco την 30η Ιουνίου 2015 αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε σε 3,810 δισ. ευρώ έναντι 3,513 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Αυτό οφείλεται στην αύξηση των αποθεμάτων κατά 136 εκατ. ευρώ, στην αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες και των λοιπών απαιτήσεων κατά 126 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων κατά 28 εκατ. ευρώ. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 274 εκατ. ευρώ, από 1,086 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014 σε 1,360 δισ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2015. 

Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται κυρίως σε νέο τραπεζικό δανεισμό που εκδόθηκε εντός της περιόδου, ποσού ύψους 322 εκατ. ευρώ, το οποίο μερικώς αντισταθμίστηκε από αποπληρωμές ύψους 169 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 114 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 69 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2015 από 18 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2014. 

Νέο εμπορικό κέντρο River West στα δυτικά προάστια

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων & Άλλων Υπηρεσιών: Παρόλο που ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε και ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ κατά το εξάμηνο 2015 έναντι 15,8 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2014…

Η ζημιά μετά από φόρους περιορίστηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 0,5 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ κατά το εξάμηνο 2014. Η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 147 εκατ. ευρώ. 

Η Viohalco και οι θυγατρικές της διαθέτουν επίσης ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων, η αξία του οποίου ανέρχεται σε 22,4 εκατ. ευρώ.  

* ,