ΟΛΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΟΛΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

11.04.2016 13:46

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Δημήτριος Μακρής ενημέρωσε στις 07.04.2016 τους οικονομικούς αναλυτές για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την χρήση του 2015.

Τα κέρδη της ΟΛΘ ΑΕ το 2015, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών είναι από τα υψηλότερα των εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, με τα μικτά κέρδη να ανέρχονται στο 47,82%, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)  στο 52,79%, τα κέρδη προ φόρων στο 48,18% και τα κέρδη μετά από  φόρους  στο 35,21%.

Τα έσοδα ανά λειτουργικό τομέα ανέρχονται σε 31.699.388€ για τον Σταθμό των Εμπορευματοκιβωτίων, που αντιστοιχούν στο 62,30% του κύκλου εργασιών, σε 17.551.315€ για τον Συμβατικό Λιμένα, που αντιστοιχούν στο 34,50% του κύκλου εργασιών, 291.081€, για την Επιβατική Κίνηση που αντιστοιχούν στο 0,57% του κύκλου εργασιών και 1.339.821€ για την Εκμετάλλευση Χώρων που αντιστοιχούν στο  2,63% του κύκλου εργασιών.

Ο διακινούμενος όγκος εμπορευματοκιβωτίων εμφάνισε αύξηση το 2015 σε TEUs, με την διακίνηση των εγχωρίων να αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο μέρος της συνολικής διακίνησης. Μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει το 2015, η διακίνηση των transit εμπορευμάτων  σε TEUs, της τάξεως 13,32% από τις γειτονικές χώρες.

Η διακίνηση συμβατικού φορτίου παρουσίασε το 2015 μείωση, η οποία είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης των χαλυβουργικών προϊόντων, της αναστολής λειτουργίας μιας μεγάλης χαλυβουργικής μονάδας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της κατακόρυφης  πτώσης των  διεθνών τιμών των μεταλλευμάτων. Η μείωση συνεπώς, οφείλεται στον οικονομικό κύκλο της αγοράς των μεταλλευμάτων  (κυκλικότητα)  και όχι σε απώλεια φορτίων από άλλα λιμάνια.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση της εταιρείας  αποδεικνύεται, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται στα 66.124.088€ στις 31.12.2015, παρά το γεγονός ότι ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ανήλθε σε 29% και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε 100%. Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια η ΟΛΘ ΑΕ πλήρωσε μερίσματα ύψους 75.096.000€. Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την τραπεζική αργία που επιβλήθηκε στην χώρα στις 28.06.2015, οι επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συνεχίστηκαν χωρίς σημαντικές διαταραχές, ικανοποιώντας όλους τους προμηθευτές της, διατηρώντας την χρηματοοικονομική της ανεξαρτησία, χωρίς να προσφεύγει σε δανεισμό.

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας στοχεύει στην ικανοποίηση των μετόχων παράλληλα με την δημιουργία αποθεματικών για χρηματοδότηση των επενδύσεών της. Το προτεινόμενο μέρισμα  από τα κέρδη της χρήσης του 2015 είναι 0,58 ανά μετοχή.

Η ΟΛΘ ΑΕ υλοποίησε στο 2015 ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και των υποδομών της ύψους 7.169.837€, για την εξυπηρέτηση των φορτίων και φιλοδοξεί να προχωρήσει σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15.014.473€ για το 2016, ώστε να είναι σε θέση να επεκτείνει και να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017