Οι πιο βασικές και σημαντικές Λογιστικές Αρχές (Accounting principles) | Mikrometoxos.gr

Οι πιο βασικές και σημαντικές Λογιστικές Αρχές (Accounting principles)

21.05.2016 00:02

Λογιστικές αρχές είναι κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του λογιστικού συστήματος, ενώ επιδιώκουν την ομοιόμορφη καταγραφή των λογιστικών γεγονότων.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι:

  • Η αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost principle): Η αρχή του ιστορικού κόστους ορίζει ότι το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχειπληροφορίες σχετικά με το κόστος των παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης, δηλαδή την τιμή στην οποία τους απέκτησε.
  • Η αρχή της αντικειμενικότητας (objectivity principle): Αρχή της αντικειμενικότητας είναι μια λογιστική αρχή που ορίζει ότι κάθε λογιστική πληροφορία πρέπει να δίνει την πραγματική εικόνα της κατάστασης ή του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται.Για να γίνει αυτό, θα πρέπει κάθε κατάσταση ή λογιστικό γεγονός να αποτυπώνεται σε λογιστικά έγγραφα.
  • Η αρχή της συνέπειας / συγκρισιμότητας (consistency/comparability principle): Η αρχή της συνέπειας και συγκρισιμότητας των λογιστικών κανόνων ορίζει ότι κάθε επιχείρηση κατά την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων της πρέπει να εφαρμόζει τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και στις προηγούμενες λογιστικές χρήσεις, ώστε να μην αλλοιώνονται διαχρονικά τα λογιστικά της αποτελέσματα.
  • Η αρχή της αναγνώρισης των εσόδων (revenue recognition principle): Η λογιστική αρχή της αναγνώρισης των εσόδων ορίζει ότι τα έσοδα μίας επιχείρησης αναγνωρίζονται καθώς ένα προϊόν πωλείται ή μία υπηρεσία παρέχεται, ανεξαρτήτως του πότε πραγματικά εισπράττονται τα χρήματα.
  • Η αρχή της συσχέτισης εσόδων-εξόδων (matching principle): Η αρχή της συσχέτισης εσόδων – εξόδων, μία από τις βασικές λογιστικές αρχές, ορίζει ότι ταέξοδα απαιτείται να αναγνωρίζονται στο ίδιο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν και τα έσοδα που οφείλονται σε αυτά.Έτσι συσχετίζονται τα έσοδα με τα έξοδα και προσδιορίζεται αν η επιχείρηση είχε κέρδος ή ζημιά από μια συναλλαγή.
  • Η αρχή της αποκάλυψης / πλήρους γνωστοποίησης (full disclosure principle): Η αρχή της αποκάλυψης ή αρχή της πλήρους γνωστοποίησης είναι η λογιστική αρχή που ορίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληροφορούν τους τρίτους για κάθε γεγονός ή κατάσταση του οποίου η συμβολή στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων είναι καθοριστική.Υφίστανται πάντως μερικοί περιορισμοί για την προστασία της επιχείρησης.
  • Η αρχή της σχετικότητας (relevance principle): Αρχή της Σχετικότητας είναι μια λογιστική αρχή κατά την οποία οι λογιστικές καταστάσειςπρέπει να περιέχουν μόνο όσες πληροφορίες είναι σχετικές και απαραίτητες για την ενημέρωση των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και λοιπόν ενδιαφερομένων για τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας. Δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται η καταχώριση υπερβολικής και άσκοπης πληροφόρησης που πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017