Οι αποφάσεις της ΓΣ της Πειραιώς - Reverse Split, ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ και ομολογιακό 1 δισ. ευρώ στο μέλλον - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Οι αποφάσεις της ΓΣ της Πειραιώς – Reverse Split, ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ και ομολογιακό 1 δισ. ευρώ στο μέλλον

19.11.2015 19:43

Οι αποφάσεις της ΓΣ της Πειραιώς – Reverse Split, ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ και ομολογιακό 1 δισ. ευρώ στο μέλλον

Η ΓΣ της Πειραιώς αποφάσισε και τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32  παρ.  1  του  Ν.2190/1920,  όπως  ισχύει,  και  της  παρ.  4.1.3.3  του  Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της  Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης  των  Μετόχων,  που  πραγματοποιήθηκε  την  15η Nοεμβρίου 2015.

Για το 1ο Θέμα: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας με συνένωση αυτών (reverse split), με αναλογία η οποία δε θα είναι μικρότερη των εκατό (100) υφιστάμενων κοινών μετοχών για κάθε μία (1) νέα κοινή μετοχή, και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  Τράπεζας  με  κεφαλαιοποίηση  μέρους  του  αποθεματικού  του  άρθρου  4  παρ.  4α κ.ν.
2190/1920.
Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
Αριθμός  μετοχών  για  τις  οποίες  δόθηκαν  έγκυρες  ψήφοι  4.903.458.263 (80,36%  του μετοχικού κεφαλαίου)
4.903.446.812 ψήφοι υπέρ (99,9998% του μετοχικού κεφαλαίου)
11.451  ψήφοι κατά (0,0002% του μετοχικού κεφαλαίου)
0  ψήφοι αποχής (0,0000% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 2ο Θέμα: Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής μετά το reverse split, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, όπως αυτός θα καθορισθεί με βάση την απόφαση επί του πρώτου θέματος
Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
Αριθμός  μετοχών  για  τις  οποίες  δόθηκαν  έγκυρες  ψήφοι  4.903.458.263 (80,36%  του μετοχικού κεφαλαίου)
4.903.428.911 ψήφοι υπέρ (99,9994% του μετοχικού κεφαλαίου)
11.451  ψήφοι κατά (0,0002% του μετοχικού κεφαλαίου)
17.901  ψήφοι αποχής (0,0004% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 3ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο του ν. 3864/2010 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού Ευρώ 4,662 δισεκατομμυρίων (ως αποτέλεσμα της απομείωσης των αρχικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 4,933 δισεκατομμυρίων κατά το ποσό εγκριθεισών από τον SSM ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων ύψους €271 εκατομμυρίων), η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή/και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή/και εισφορά σε είδος, και κατάργηση του  δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  7  του  ν.3864/2010  για  τον καθορισμό της τιμής διάθεσης και την εξειδίκευση της δομής και των λοιπών όρων της  αύξησης.
Αριθμός  μετοχών  για  τις  οποίες  δόθηκαν  έγκυρες  ψήφοι  4.903.458.263 (80,36%  του μετοχικού κεφαλαίου)
4.902.099.647 ψήφοι υπέρ (99,9723% του μετοχικού κεφαλαίου)
770.475 ψήφοι κατά (0,0157% του μετοχικού κεφαλαίου)
588.141 ψήφοι αποχής (0,0120% του μετοχικού κεφαλαίου

Για το 4ο Θέμα: Έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible Securities)  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  άρθρου  7  του  ν.3864/2010 και της ΠΥΣ 36/02.11.2015 έως μέγιστο ποσό Ευρώ 2,040 δισεκατομμυρίων (δηλαδή το 75% της διαφοράς μεταξύ του Δυσμενούς και του Βασικού Σεναρίου του stress test) προς κάλυψη αποκλειστικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χωρίς  δικαίωμα  προτίμησης  των  παλαιών  μετόχων.  Παροχή  σχετικών  εξουσιοδοτήσεων  στο Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Τράπεζας  για τον  καθορισμό  του  οριστικού  ύψους  (ίσο  με ποσοστό 75% της συνολικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα παράσχει στην Τράπεζα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης και έως μέγιστο  ποσό  Ευρώ  2,040 δισεκατομμυρίων) και  των  λοιπών  όρων  του  ομολογιακού δανείου εντός του πλαισίου του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 36/02.11.2015
Αριθμός  μετοχών  για  τις  οποίες  δόθηκαν  έγκυρες  ψήφοι  4.903.458.263 (80,36%  του μετοχικού κεφαλαίου)
4.902.858.671 ψήφοι υπέρ (99,9878% του μετοχικού κεφαλαίου)
11.451 ψήφοι κατά (0,0002% του μετοχικού κεφαλαίου)
588.141 ψήφοι αποχής (0,0120% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 5ο Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό  κεφάλαιο της Τράπεζας  και  να εκδίδει ομολογιακό  δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920
Αριθμός  μετοχών  για  τις  οποίες  δόθηκαν  έγκυρες  ψήφοι  4.903.458.263 (80,36%  του μετοχικού κεφαλαίου)
4.579.558.837 ψήφοι υπέρ (93,3945% του μετοχικού κεφαλαίου)
323.899.426 ψήφοι κατά (6,6055% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0,0000% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 6ο Θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις
Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017