ΝΗΡΕΥΣ: Η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανείων μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα

Θέμα Έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (α) Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της από 24 Μαρτίου 2015 Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης (ΜοU) με τις δανείστριες τράπεζες η οποία προέβλεπε περίοδο ανοχής (standstill) έως τις 31 Οκτωβρίου 2015.

(β) Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να καλύψουν μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων που απορρέουν από ομολογιακά δάνεια, συνολικής αξίας € 116,3 εκατ. και € 108,2 εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

 

Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, η αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας ολοκληρώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2015 με αποτέλεσμα την κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού συνολικής αξίας €58,6 εκατ., την αποπληρωμή υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού συνολικής αξίας €74,8 εκατ. και τη σύναψη νέων μακροπρόθεσμων δανείων συνολικής αξίας €82,1 εκατ.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναδιάρθρωσης των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.