ΝΗΡΕΥΣ: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/2007 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από γνωστοποιήσεις που έλαβε από τους μετόχους της λόγω πίστωσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τραπεζικών υποχρεώσεων, ότι την 30.11.2015:

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, υπερέβη το όριο του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατέχει συνολικό ποσοστό το 33,10% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 0% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου). Το ποσοστό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αναλύεται ως εξής: 24,99% άμεσα (64.730.567 μετοχές) και 8,11% (21.015.000 μετοχές) έμμεσα μέσω της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ AE.

Η ALPHA BANK AE υπερέβη το όριο του 20% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατέχει άμεσα δικαιώματα ψήφου το 20,84% (53.970.353 μετοχές ) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 0% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

Η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ υπερέβη το όριο του 15% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατέχει άμεσα δικαιώματα ψήφου το 16,04% (41.555.104 μετοχές) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή κατείχε άμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία σε ποσοστό μικρότερο του 5% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Η EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ υπερέβη το όριο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατέχει άμεσα δικαιώματα ψήφου το 5,95% (15.401.300 μετοχές) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 0% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

 

* ,