ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Άλλο πάλι ετούτο… Κέρδη 16.500 ευρώ σε 24ώρες…

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Ευάγγελος Μυτιληναίος υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005, προέβη την 16.12.2015 σε πώληση 61.130 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 227.403,60 συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
——————————
Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος  υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005, προέβη την 15.12.2015 σε αγορά 61.130 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας  210.840,07 συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
* ,