Μοτοδυναμική: Πως τα “πήγε” το 2015, υπάρχει βελτίωση, υψηλές αμοιβές… | Mikrometoxos.gr

Μοτοδυναμική: Πως τα “πήγε” το 2015, υπάρχει βελτίωση, υψηλές αμοιβές…

17.03.2016 00:09
  • Η πορεία του Ομίλου αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης και πιο συγκεκριμένα:

 

Κύκλος Εργασιών: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2015 ήταν 45,88 εκ. € ενώ ο αντίστοιχος του 2014 ήταν 35,97 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 27,5%.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 3,54 % έναντι 1,71 % το 2014.

Έξοδα διοίκησης-διάθεσης: Στη χρήση του 2015 τα έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 8,92εκ. € έναντι 8,59 εκ. € το 2014, σημειώνοντας αύξηση 3,81%.Η αύξηση κυρίως προέρχεται από αύξηση προσωπικού και εξόδων που αφορούν προωθητικές ενέργειες.

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων : Ο Όμιλος για το 2015 επέστεψε στην κερδοφορία σημειώνοντας κέρδη 377 χιλ. € από ζημίες 683 χιλ. € το 2014.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους:

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 413 χιλ. €, ενώ τα αντίστοιχα του 2014 ήταν 668 χιλ. € ζημιά.

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία:

Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου για το 2015 διαμορφώθηκε στα 14,5 εκ. € ενώ τα αντίστοιχα της χρήσης του 2014 ήταν 13,6 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση 7,16%. Η αύξηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αύξηση των αποθεμάτων, ώστε να τροφοδοτηθούν οι αυξημένες πωλήσεις που αναμένονται την επόμενη χρονιά.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων για τον όμιλο, στην χρήση του 2015 διαμορφώθηκε στα 15,05 εκ. € έναντι 14,96 εκ. € που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

Αμοιβές και αποδοχές Διοίκησης και στελεχών της Εταιρίας και Ομίλου

Εντός της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014, η Διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου έλαβαν αποδοχές 1.471.135,06 ευρώ…

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.230.464 ευρώ από  7.724.886 ευρώ στο 2014…

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 1 εκατ. ευρώ από ζημίες -0,8 εκατ. ευρώ το 2014

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017