ΜΙG: Ζημιές 52,2 εκατ. ευρώ στο 6μηνο και παντού διαβάσαμε για… κέρδη!!

Παράλληλα ο δανεισμός του ομίλου παραμένει στα δυσθεώρητα ύψη των 1,75 δισ. ευρώ με τα ταμειακά διαθέσιμά του στα 110 εκατ. ευρώ… Και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης είναι  3,6 φορές μεγαλύτερος από την μονάδα!!

Δίνει ψωμί σε 12,2 χιλ. οικογένειες και φυσικά κάθε καλόπιστος θέλει να επιβιώσει και όχι μόνον…

Αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να τον… δουλεύουν με τα Δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις που εκάστοτε δημοσιεύει…

Η πραγματική απεικόνιση της αλήθειας αποτελεί τιμή και όχι ”έγκλημα”…

————————————

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ και την ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τους μετόχους της Εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων περιόδου και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

 

Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

 

(1) Στην επεξηγηματική σημείωση 16 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 713 εκ. λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες.

 

Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 353 εκ. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μέχρι την ημερομηνία της εκθέσεως επισκόπησης, θέμα το οποίο θα επιλυθεί , σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των όρων της αναχρηματοδότησης με τις πιστώτριες τράπεζες.

 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη αποσταλεί προς τις πιστώτριες τράπεζες αιτήματα για χορήγηση επιστολών συναίνεσης για παράταση.

 

Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 29.3 των συνημμένων ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 661 εκ. και € 154 εκ. αντίστοιχα.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες αποτελεί βασική προϋπόθεση της αναδιοργάνωσης των δανειακών υποχρεώσεων και της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

 

Όπως αναφέρεται στην σημείωση 29.3, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

 

(2) Στην επεξηγηματική σημείωση 29.4 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, καθώς και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στις μελλοντικές δραστηριότητες, στην χρηματοοικονομική επίδοση, στις ταμειακές ροές και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μανόλης Μιχαλιός Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Δήμητρα Παγώνη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821

Αποτέλεσμα εικόνας για grant thornton