ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

 

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

• Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους € 4,0 εκ. (Αύξηση 68,3%) • Η καλύτερη επίδοση των Μινωικών Γραμμών επί των καθαρών κερδών κατά το πρώτο τρίμηνο μετά την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

• Λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA) € 8,5 εκ. (Αύξηση 19,1%) Οικονομικά Αποτελέσματα / Οικονομικές Εξελίξεις Το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 32,3 εκ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8,5 εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 4,0 εκ.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το α’ τρίμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων από τα άλλα τρίμηνα του έτους. Εντούτοις, οι Μινωικές Γραμμές πέτυχαν την καλύτερη οικονομική επίδοσή τους κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους μετά την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2016 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα € 0,6 εκατ., έναντι € 0,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και συνολικές αποσβέσεις € 4,0 εκ., έναντι € 3,9 εκ. Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 195,1 εκ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης έλαβε μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας κατά το α’ τρίμηνο του 2016.

______INbroker________

  Τελευταίων 7 ημερών 2,140 2,400 -7,08 3.666 16 8.624
  Τελευταίων 30 ημερών 2,070 2,450 -3,04 24.756 104 58.280
  Τελευταίων 3 μηνών 2,000 2,450 11,50 65.631 252 149.894
  Τελευταίων 6 μηνών 2,000 2,450 11,50 108.256 350 235.144
  Τελευταίων 12 μηνών 2,000 2,450 11,50 167.407 434 353.446

* ,