Λογιστικές Αρχές (Accounting principles) – Οι πιο βασικές της

Αρχή της Αναγνώρισης των Εσόδων (Revenue recognition principle)

Η λογιστική αρχή της αναγνώρισης των εσόδων ορίζει ότι τα έσοδα μίας επιχείρησης αναγνωρίζονται καθώς ένα προϊόν πωλείται ή μία υπηρεσία παρέχεται, ανεξαρτήτως του πότε πραγματικά εισπράττονται τα χρήματα.

Αρχή της Αποκάλυψης (Full disclosure principle)

Αρχή της αποκάλυψης ή αρχή της πλήρους γνωστοποίησης είναι η λογιστική αρχή που ορίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληροφορούν τους τρίτους για κάθε γεγονός ή κατάσταση του οποίου η συμβολή στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων είναι καθοριστική.

Αρχή της Χρηματικής Μέτρησης (Monetary unit principle)

Αρχή της χρηματικής μέτρησης είναι μια λογιστική αρχή που προβλέπει την καταχώριση εκείνων μόνο των λογιστικών γεγονότων, τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες.

* ,