ΛΙΒΑΝΗΣ: Και πως να…γλυτώσει την επιτήρηση; ιδιαίτερα δυσχερής η θέση της

ΛΙΒΑΝΗΣ:

Η εταιρεία αποτιμάται σε 0,95 εκατ., με την καθαρή θέση της στα 0,62 εκατ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό της στα 14,1 εκατ. ευρώ και με ταμείο 0,11 εκατ. ευρώ…

Απασχολεί προσωπικό 63 ατόμων (66 το 2014), για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 300 χιλ. ευρώ ενώ εμφάνισε αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1,34 εκατ. ευρώ.

————————-

“GUIDANCE” Διοίκησης

Μετά τις αρνητικές εξελίξεις του 2015, όπου εμφάνισε αρνητικό αποτέλεσμα με κυριότερο λόγο την απομείωση στοιχείων του ενεργητικού, η εταιρεία θα συνεχίσει να προβαίνει σε περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και σε πιο αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων της. 

Στόχος της εταιρείας είναι η διεύρυνση και ανάπτυξη του παραδοσιακού αντικειμένου, που είναι η παραγωγή και εμπορία βιβλίων. 

Η μεγάλη παραγωγική δυνατότητα της εταιρείας σε εκτυπώσεις δίνει τη δυνατότητα σε περαιτέρω διείσδυση στο χώρο των εκτυπώσεων, όχι μόνο βιβλίων αλλά και κάθε μορφής εντύπου, η οποία δεν έχει έως τώρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Οι απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου και της εταιρείας πόροι καλύπτονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα, την εφαρμογή πολιτικής εισπράξεων, την ρευστοποίηση απαιτήσεων, την αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής.

Το 2016 η εταιρεία προτίθεται να στηρίξει περαιτέρω τη θυγατρική της Εκδόσεις Επίκαιρα,  λόγω προοπτικών περαιτέρω κυκλοφορίας του περιοδικού «Επίκαιρα» και βελτίωσης του αποτελέσματος.

—————————–

Το 2015 οι ζημίες μετά φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 3,426 εκατ. ευρώ από ζημιές 3,253 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,212 εκατ. ευρώ το 2015 από 6,307 εκατ. ευρώ το 2014.

Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 1,17 εκατ. ευρώ συνολικά με μείωση κατά 8,97 εκατ. ευρώ του μακροπρόθεσμου και 10,04 εκατ. ευρώ αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. 

Σημειώνεται ότι χορηγήθηκε από το σύνολο των τραπεζών διετής περίοδος χάριτος στην εξυπηρέτηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού 2015-2016 με κεφαλαιοποίηση τόκων της περιόδου χάριτος.

Η ΜΕΤΟΧΗ:

Έχει κάνει τζίρο 1 ευρώ στις τελευταίες 30 ημέρες, στο 3μηνο ο τζίρος της ανήλθε σε 1058 ευρώ, στο 6μηνο σε 1504 ευρώ και στο 12μηνο σε 1515 ευρώ…