ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ: 6μηνο – Με την γλώσσα των αριθμών

ΚΕΡΔΗ: Ζημίες 867.3 χιλ. ευρώ από ζημίες 311 χιλ. ευρώ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 15,6 εκατ. από 16,7 εκατ. ευρώ

EBITDA: 372 χιλ. από 1,04 εκατ. ευρώ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 20,5 εκατ. από 21,1 εκατ.
ΤΑΜΕΙΟ: 2,4 εκατ. από 2,7 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1,27 εκατ. από 237,7 χιλ. ευρώ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 450 από 454 άτομα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 83,7 εκατ. από 86,1 εκατ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 30 εκατ. από 30,5 εκατ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 53,3 εκατ. από 55,1 εκατ.
ΚΦΣΗ: 12,9 εκατ. ευρώ
P/E: ΑΡΝΗΤΙΚΟ
P/BV: 0,24
ΔΔΜ: 0,34