ΚΑΡΑΤΖΗ-9μηνο: Πάντα στη 1η γραμμή της ποιοτικής πλευράς του ΧΑΑ με ΔΔΜ 0,17 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΚΑΡΑΤΖΗ-9μηνο: Πάντα στη 1η γραμμή της ποιοτικής πλευράς του ΧΑΑ με ΔΔΜ 0,17

24.11.2015 01:35

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 55,5 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια σε 102,24 εκατ. από τα 96,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

ΚΕΡΔΗ: 6,11 εκατ από 7,16 εκατ ευρώ

EBITDA: 16,08 εκατ από 15,9 εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 60,1 εκατ. από 58,03 εκατ. ευρώ.

 

 

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο

 

Η “ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µε τον διακριτικό τίτλο “ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.” (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Μητρική») µαζί µε τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όµιλος») δραστηριοποιούνται : α) στην παραγωγή πολυµερών και συνθετικών ινών για την γεωργία, τις κατασκευές και την βιοµηχανία β) στην εκµετάλλευση ξενοδοχειακού συγκροτήµατος Α΄ κατηγορίας γ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ιδρυθείς το 1974, ο Όμιλος επιχειρήσεων ΚΑΡΑΤΖΗ δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή υλικών δικτύων, κυριαρχώντας στην Ελληνική αγορά στο χώρο και κατέχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα ο Όμιλος προχώρησε πρόσφατα σε σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα από την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Αναζητώντας ποικιλία στο χαρτοφυλάκιο του ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 με το ιδιόκτητο All-Inclusive ξενοδοχείο 5 αστέρων, NANA BEACH, δυναμικότητας 1400 κλινών που βρίσκεται στη Χερσόνησο Κρήτης.

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου του ∆ήµου Αρχανών – Αστερουσίων του Νοµού Ηρακλείου, ενώ τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Α΄. Οι µετοχές της µητρικής εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και η εταιρεία εντάσσεται στην κατηγορία της µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης.

Οικονοµικό περιβάλλον

Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα εντός του πρώτου εικοσαήµερου του Ιουλίου 2015 και η συνεχιζόµενη επιβολή διαφόρων περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την οικονοµική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιέσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στα δηµοσιονοµικά µεγέθη.

Η διοίκηση εκτιµά ότι οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες και τις ταµειακές ροές του Οµίλου είναι περιορισµένες. Ειδικότερα:

i. οι επιπτώσεις στα έσοδα του Οµίλου εκτιµώνται µικρής κλίµακας, καθώς οι πωλήσεις του Οµίλου (τοµέας βιοµηχανίας και τουρισµού) αφορούν ως επί το πλείστον πωλήσεις στο εξωτερικό (ΕΕ και τρίτες χώρες)

ii. ο Όµιλος έχει εξασφαλίσει επαρκή διαθέσιµα ώστε η τροφοδοσία του τοµέα της βιοµηχανίας µε πρώτες ύλες να διευθετείται απρόσκοπτα

iii. οι εισπράξεις και πληρωµές του Οµίλου έως σήµερα διευθετούνται οµαλά

Στο βαθµό που η Ελληνική κυβέρνηση και οι διεθνείς πιστωτές της βρίσκονται σε κοινή πορεία για την εφαρµογή του νέου προγράµµατος χρηµατοδότησης, η κατάσταση εκτιµάται ότι θα οµαλοποιείται σταδιακά, ωστόσο το αποτέλεσµα µιας τέτοιας διαδικασίας δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια στην παρούσα φάση.

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών [ 19,56 εκατ]

Ταµείο 83.644

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ σε πιστ. ιδρύµατα του εσωτερικού 941.830

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ σε πιστ. ιδρύµατα του εξωτερικού 18.533.482

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε συνάλλαγµα 2.061

Οι καταθέσεις εξωτερικού αφορούν κυρίως καταθέσεις σε ευρώ σε πιστωτικό ίδρυµα της Ελβετίας το οποίο έχει αξιολογηθεί πρόσφατα από τον οίκο Fitch µε Α+.

 

∆άνεια και υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη [36,8 εκατ]

Μακροπρόθεσµα δάνεια 13.328.098

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  22.568.307

Χρεολύσια µακροπρόθεσµων δανείων πληρωτέα στους επόµενους 12 µήνες 897.638

Σύνολο δανείων 36.794.043

—————–

Με βάση τις διατάξεις του Νόµου 4334/2015 που δηµοσιεύτηκε την 16η Ιουλίου 2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος αυξήθηκε από 80% σε 100%, µε εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2015. Η επίδραση της µεταβολής αυτής έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά 538 χιλ. ευρώ για τον Όµιλο και κατά 555 χιλ. ευρώ για την εταιρεία.

——————

Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Εξαιτίας της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την ξενοδοχειακή δραστηριότητα της εταιρείας καθώς και τη δραστηριότητα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, παρουσιάζεται έντονη διακύµανση στα αποτελέσµατα της εταιρείας και του οµίλου κατά τη διάρκεια των τριµήνων.

Στο Β΄ τρίµηνο κάθε χρήσης ξεκινάει η ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Το λειτουργικό αποτέλεσµά της για το εν λόγω διάστηµα είναι συνήθως ζηµιογόνο, εξαιτίας των χαµηλών τιµών ανά διανυκτέρευση. Στο ίδιο τρίµηνο επιταχύνεται και η δραστηριότητα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Στο Γ΄ τρίµηνο παρουσιάζεται σηµαντική βελτίωση στο λειτουργικό αποτέλεσµα της ξενοδοχειακής εκµετάλλευσης, εξαιτίας των υψηλών τιµών ανά διανυκτέρευση που ισχύουν αυτή την περίοδο. Στο ίδιο διάστηµα κορυφώνεται η δραστηριότητα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα λόγω της ηλιοφάνειας.

Στο ∆΄ τρίµηνο παρουσιάζεται κάµψη στο λειτουργικό αποτέλεσµα της ξενοδοχειακής εκµετάλλευσης, εξαιτίας της µείωσης στις τιµές ανά διανυκτέρευση που συντελούνται αυτήν την περίοδο. Αντίστοιχα, παρουσιάζεται κάµψη στο αποτέλεσµα από την πώληση ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα λόγω καιρικών συνθηκών.

————

Κέρδη µετά από φόρους 6.129.036  από 7.176.199 ευρώ.

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 14.679.792

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,4175  από 0,4888 ευρώ πέρυσι.

————-

Αµοιβές & έξοδα διευθυντικών στελεχών & µελών ∆.Σ.:  626.345 ευρώ

————–

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 55,5 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια σε 102,24 εκατ από τα 96,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

ΚΕΡΔΗ: 6,11 εκατ από 7,16 εκατ ευρώ

EBITDA: 16,08 εκατ από 15,9 εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 60,1 εκατ. από 58,03 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 583 άτομα από 576 άτομα.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017