ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ: Μεγέθη α΄εξαμήνου 2015

ΚΕΡΔΗ: 3,9 εκατ. από 3,52 εκατ. ευρώ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 38,6 εκατ. από 37,2 εκατ.

EBITDA: 9,26 εκατ. από 8,6 εκατ.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 32,8 εκατ. από 38,6 εκατ.
ΤΑΜΕΙΟ: 18,8 εκατ. από 18,5 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 6,8 εκατ. από 5,8 εκατ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 569 από 564 άτομα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 155,4 εκατ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 55,3 εκατ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 100 εκατ. ευρώ
ΚΦΣΗ: 54 εκατ. ευρώ
P/E: μονοψήφιο
P/BV: 0,54
ΔΔΜ: 0,14.