Και άρση ασυλίας και πρόστιμο στον Αλέξη Μητρόπουλο!

ÁÑÃÏÓ-ÃÝìéóå áóöõêôéêÜ ç áßèïõóá ÄéáëÝîåùí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Áñãïëßäáò ôç ÄåõôÝñá13 Ïêôùâñßïõ 2014 ôï áðüãåõìá ãéá ôçí Çìåñßäá ìå èÝìá: â?œ Ôï ìÝëëïí ôùí ìéóèþí êáé ôùí óõíôÜîåùí â?? åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôáâ? ðïõ ïñãÜíùóå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Áñãïëßäáò. ÏìéëçôÝò, ï êáèçãçôÞò Åñãáôéêïý Äéêáßïõ ÁëÝîçò Ìçôñüðïõëïò êáé ï Äéïíýóéïò ÔåìðïíÝñáò, åîåéäéêåõìÝíïò óå óõíôáîéïäïôéêÜ èÝìáôá. Óôçí åêäÞëùóç ðáñüíôåò ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä.ÊïäÝëáò,ï ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò Ã. Ãáâñßëïò,ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ ¶ñãïõò Á.ÊáëïèÝïõ ê.á.//ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÁËÅÎÇÓ ÌÇÔÑÏÐÏÐÏÕËÏÓ. ÂÉÍÔÅÏ http://youtu.be/a7iolzKvAGI (Öùôïãñáößåò &âßíôåï eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Η δικογραφία που αφορά στο αίτημα της άρσης ασυλίας του Αλέξη Μητρόπουλου για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έφυγε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη Βουλή, σύμφωνα με το Mega. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει επιβληθεί μέχρι και πρόστιμο στον κ. Μητρόπουλο!

Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης κρίνει προς πρέπει να αρθεί η ασυλία του κ. Μητρόπουλου για το αδίκημα τη φοροδιαφυγής.

Όσον αφορά την επιβολή προστίμου, το τηλεοπτικό κανάλι υποστήριξε ότι με την υπ΄  αριθμ.  3792/2015 οριστική και αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μεταρρυθμίστηκε παλαιότερη απόφαση και οριστικοποίησε το πρόστιμο σε 375.329,08 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εν λόγω  τηλεοπτικό σταθμό  το «δια ταύτα» της υπ΄ αριθμ. 3792/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναφέρει ότι “δέχεται εν μέρει, μεταρρυθμίζει την 482/2013 απόφαση της επιτροπής διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/94, περιορίζει το πρόστιμο που τού έχει επιβληθεί με την 459/2013 πράξη του προϊσταμένου της  Δ”  Δ.Ο.Υ. Αθηνών στο ποσό των 375.329,08 ευρώ”.