ΙΝFORM ΛΥΚΟΣ: Υγιέστατος ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (κάτω και του 0,30), με σχέση p/bv 0,2

ΙΝFORM ΛΥΚΟΣ:

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 64,9 εκατ. έναντι 59,1 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 9,8% σε σύγκριση µε το 2014,
• Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατ. ή 37,8% και έφθασαν τα 4,2 εκατ., έναντι 3,1 εκατ. το 2
• Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων (EBT) του Οµίλου, αυξήθηκαν κατά € 0,5 εκατ. και ανήλθαν σε ζηµιές -0,6 εκατ., έναντι ζηµιών -1,1 εκατ. το 2014
• Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ), ανήλθαν σε ζηµιές -1,6 εκατ. έναντι ζηµιών -1,6 εκατ.το 2014.
Το κλείσιµο της τιµής της µετοχής της INFORM ΛΥΚΟΣ στις 31/12/2015 ήταν 0,45 έναντι 1,55 τιµή κλεισίµατος στις 31/12/2014, ήτοι 71% χαµηλότερη.
Σχετική εικόνα
Η πτώση της τιµής οφείλεται σε απόδοση στους µετόχους εντός τους 2015 ευρώ 1,10 ανά µετοχή µε επιστροφή µετρητών από µείωση µετοχικού κεφαλαίου και διανοµή µερίσµατος.
Στο υψηλό του έτους η τιµή της µετοχής έφτασε τα 1,78 ευρώ (11/05/2015) και στο χαµηλό του έτους τα 0,37 (28/08/2015).
Η µέση τιµή της µετοχής σταθµισµένη µε τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) διαµορφώθηκε σε 0,979.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, προτίθεται να προτείνει στην 34η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την διανοµή µερίσµατος µικτού ποσού 0,07 ανά µετοχή (καθαρό 0,063).
Σχετική εικόνα
Η εταιρεία αποτιμάται σε 10,23 εκατ. ευρώ με την τιμή της στα 0,4970 ευρώ, την καθαρή θέση στα 52,5 εκατ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό στα 14,7 εκατ. ευρώ και με ταμείο 0,87 εκατ. ευρώ…
Απασχολεί προσωπικό 425 ατόμων (459 το 2014), για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 0,39 εκατ. ευρώ ενώ εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2,89 εκατ. ευρώ.
Υγιέστατος ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (κάτω και του 0,30), με σχέση p/bv 0,2 περίπου.
Η μετοχή υποχωρεί κατά 4,24% στο 3μηνο, με τις συναλλαγές της να μην ξεπερνούν στο χρονικό αυτό διάστημα τα 44 χιλ. τμχ και σε τζίρο τα 20 χιλ. ευρώ… Υπάρχει δηλ. μεγάλο πρόβλημα εμπορευσιμότητας…
* ,