ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε: Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων α' τριμήνου 2016 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε: Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2016

29.05.2016 00:08

Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2016

Αύξηση κατά 196% στα κέρδη προ φόρων για το α’ 3μηνο 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 παρουσίασε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε και ανήλθαν σε 788 χιλ. ευρώ έναντι 265 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 196%.

Οι εξαγωγές της εταιρίας για το 1 ο τρίμηνο 2016, ανήλθαν σε 4.706 εκατ. ευρώ έναντι 4.272. εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7% και διαμορφώθηκε σε 6.442 εκατ. ευρώ έναντι 6.018 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 724 χιλ. ευρώ έναντι 401 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 80,5%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

01/1- 31/3/2016     01/1- 31/3/2015

Κύκλος εργασιών          6.442.596         6.018.165

Μικτά κέρδη/(ζημιές) 2.226.313           1.836.323

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.003.522   677.180

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 724.798        401.720

Κέρδη/(ζημίες) μαφ (Α)       375.669         224.256

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                                                    1.811.711          1.365.257

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017