Η Quest και η θυγατρική Unisystems ιδρύουν ΑΕΕΑΠ – Θα εισφέρουν ακίνητά τους και θα την εισάγουν στο Χ.Α.

Η Quest και η θυγατρική Unisystems ιδρύουν ΑΕΕΑΠ 

Θα εισφέρουν ακίνητά τους και θα την εισάγουν στο Χ.Α.

 

Την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) και την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΑΠ, αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών «Quest», καθώς και της θυγατρικής της εταιρείας UniSystems.

Η Quest και η θυγατρική της, UniSystems, οι οποίες θα ιδρύσουν την ως άνω ΑΕΕΑΠ, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 25 εκατ. ευρώ, υπό την αίρεση λήψης της άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των σχετικών αποφάσεων των μετόχων και εγκρίσεων από τις εποπτεύουσες αρχές, με εισφορά εις είδος ακινήτων ιδιοκτησίας τους, ανέθεσαν σε εκτιμητές την αποτίμηση, των ακόλουθων ακινήτων που θα εισφερθούν εις είδος στην ΑΕΕΑΠ, ιδιοκτησίας της εταιρείας και της ως άνω θυγατρικής της εταιρείας:

α. Ακίνητα ιδιοκτησίας της «Quest Συμμετοχών» κτήρια γραφείων: επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα (επιφανείας 3.765 τ.μ.), επί της οδού Αλ.Πάντου 19- 23, Καλλιθέα (επιφανείας 6.601 τ.μ.), επί της οδού Αλ.Πάντου 25, Καλλιθέα (επιφανείας 6.276 τ.μ.), επί της οδού Αλ.Πάντου 27, Καλλιθέα (επιφανείας 1.347 τ.μ.) και επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 41, Θεσσαλονίκη (επιφανείας 8.809 τ.μ.).Επίσης κτίρια αποθηκών: επί της Λ. Κηφισού 119, Αγ. Ιωάννης Ρέντης (συνολικής επιφανείας 6.118 τ.μ.), επί της Λ. Κηφισού 125-127, Αγ. Ιωάννης Ρέντης (επιφανείας 7.948 τ.μ.) και αποθήκη συνολικής επιφάνειας 303 τ.μ. επί της οδού Αριστοτέλους 8, Καλλιθέα Αττικής
β. Ακίνητο ιδιοκτησίας της «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία»: Κτίριο αποθηκών συνολικής επιφανείας 3.903 τ.μ. επί της οδού Λουτρού 65, Μενίδι.

Μετά τη λήψη της ως άνω άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και μετά τις σχετικές αποφάσεις των μετόχων της Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία και της UniSystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία και εγκρίσεων από τις εποπτεύουσες αρχές, θα συσταθεί η ΑΕΕΑΠ.

Ακολούθως, η UniSystems, θα λάβει τις εκ του νόμου απαιτούμενες αποφάσεις και, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές, θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να επιστρέψει σε είδος μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου τις μετοχές AEEAΠ που θα κατέχει στη μοναδική μέτοχό της, την Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία.

Τέλος, η Quest Συμμετοχών προτίθεται μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, να επιστρέψει εις είδος στους μετόχους της τις μετοχές της ΑΕΕΑΠ που θα κατέχει και, αμέσως μόλις ληφθούν, και υπό την αίρεση λήψης τους, οι εκ του νόμου απαιτούμενες αποφάσεις και εγκρίσεις από τους μετόχους της, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές, οι μετοχές της ΑΕΕΑΠ θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με και τηρουμένων των οριζομένων στην κείμενη νομοθεσία.

Η ίδρυση της ΑΕΕΑΠ αποσκοπεί αφενός στην βελτιστοποίηση των επενδύσεων και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας που θα προκύψει από τις ανωτέρω εισφορές ακινήτων, αφετέρου στην ανάδειξη και ενίσχυση της αξίας των ακινήτων που θα εισφερθούν και, κατ’ επέκταση, στη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των μετόχων της Εταιρείας.

Η Quest Συμμετοχών θα προβαίνει κατά τη διάρκεια και εξέλιξη των ως άνω επιμέρους διαδικασιών και ενεργειών της ιδίας και της θυγατρικής της εταιρείας UniSystems σε επιμέρους ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.