Η νεα χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου Fourlis | Mikrometoxos.gr

Η νεα χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου Fourlis

09.03.2016 14:44

Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 418,45 εκατ. ευρώ…

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 224,86 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 10,15 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23,5 εκατ. ευρώ, αποθέματα 78,4 εκατ. ευρώ.

Eπίσης σε 3,8 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 13,7 εκατ.), σε 17,16 εκατ. οι Επενδύσεις σε Ακίνητα, τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 16,54 εκατ. και στο ταμείο 24,9 εκατ.ευρώ.

Στα 260,83 εκατ. ευρώ βρέθηκε το σύνολο των υποχρεώσεών του ομίλου από 289 εκατ. στις 31.12.2014. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 93,8 εκατ.ευρώ (από 105 εκατ.)– προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 10 εκατ.ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 53 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 104 εκατ. ευρώ.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 157,6 εκατ. ευρώ από 158,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αποτιμάται σε 148 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,9000 ευρώ.

Το 2015 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στα κέρδη σε σχέση με τις ζημίες στο 2014.

[Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες λιανικής (ΙΚΕΑ, INTERSPORT) είχαν πωλήσεις  413,3 εκατ. 4,5% αυξημένες σε σχέση με το 2014 ( 395,5 εκατ.). Οι πωλήσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτων έφθασαν τα  414,4 εκατ., έναντι  413,4 εκατ. το 2014.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  32,6 εκατ. έναντι  25,9 εκατ. το 2014 αύξηση 25,9%. Οι κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  2,5 εκατ. έναντι ζημιών  9,1 εκατ. το 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν  253 χιλ. έναντι ζημιών  11,5 εκατ. το 2014.]

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 27 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. το 2014. Με τον δείκτη P/BV στο 0,94 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,77.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 2,66 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 3760 ατόμων έναντι των 3.710 το 2014.

ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 1,9000 και 3,48 ευρώ [προ έτους ακριβώς] . Στο 12μηνο εμφανίζει μέσο όρο τα 2,5800 ευρώ.

Στο 2016 εμφανίζει πτώση -2,33%.(Ονομαστική αξία 1,0700 και λογιστική 3,1000 ευρώ).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017