Η Εθνική ΑΧΕ δεν θα δέχεται τις μετοχές Viohalco και Coca Cola στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας

Σε επιστολή που εστάλη στους πελάτες της χρηματιστηριακής αναφέρεται το εξής
Στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της εταιρίας μας να καθορίζει τα σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, με τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών σας ενημερώνουμε ότι από τις 31η Μαρτίου του 2016 δεν θα γίνονται αποδεκτές ως στοιχεία του χαρτοφυλακίου των πελατών μας οι κάτωθι αλλοδαπές κινητές αξίες

* ,