Ζημιές στο Ναύπλιο από ξαφνικό μπουρίνι

ÄÝíäñï Ýðåóå ðÜíù óå êáöåôÝñéá óôçí ðåñéï÷Þ ÍÝáò Êßïõ Áñãïëßäïò, ÓÜââáôï 13 Öåâñïõáñßïõ 2016. ÓïâáñÝò æçìéÝò ðñïêëÞèçêáí óôï ëéìÜíé ôçò ÍÝáò Êßïõ áðü ôïõò óöïäñïýò áíÝìïõò ðïõ ðíÝïõí áðü ôï ðñùß óôçí ðåñéï÷Þ. ¸íá ìåãÜëï äÝíôñï îåñéæþèçêå, ôÝíôåò îçëþèçêáí, åíþ ìåãÜëåò æçìéÝò ðñïêëÞèçêáí êáé óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò é÷èõüóêáëáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ /ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που έκοψε από τη βάση του δύο μεγάλα δένδρα στην παραλία της Νέας Κίου και πέφτοντας ένα από αυτά έκοψε καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να υπάρξει και διακοπή ρεύματος.

Επίσης, όλες οι σιδερένιες τέντες των ψαράδων καταστράφηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε μικρά ψαροκάικα που ήταν δεμένα στο λιμάνι, καθώς και στον εξωτερικό χώρο καταστήματος στην παραλία.

Συνεργεία της ΔΕΗ αποκαθιστούν την ηλεκτροδότηση στην περιοχή.