ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Το δικό της 6μηνο σε αριθμούς…

ΚΕΡΔΗ: 3,43 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 86,7 εκατ. από 80,9 εκατ.

EBITDA: —
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: —-
ΤΑΜΕΙΟ: 15,2 εκατ. από 11,9 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: —
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 832 από 669 άτομα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:  338 εκατ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ:  266,5 εκατ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 71,25 εκατ. από 70 εκατ.
ΚΦΣΗ: 38,5 εκατ.
P/E: μονοψήφιο
P/BV: 0,54
ΔΔΜ: —-