Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Προωθεί σημαντική τροπολογία

Υποχρεωτική δημοσίευση και των τεσσάρων τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από τις  τράπεζες προβλέπει τροπολογία που προωθεί η Επ. Κεφ/αγοράς κατά παρέκκλιση του πρόσφατου νόμου που περιόρισε την σχετική υποχρέωση για όλες τις εισηγμένες σε κατάρτιση μόνον 6μηνιαίων και ετήσιων λογιστικών καταστάσεων.

Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν 3μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για το α’ και το γ’ 3μηνο της εκάστοτε χρήσης και να τις δημοσιοποιούν εντός 3μήνου από την λήξη της αντίστοιχης περιόδου.

Στόχος της προωθούμενης αλλαγής είναι, όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της παροχής επιπρόσθετων περιοδικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που συμβάλλουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων…

Πόσο μάλλον όταν ο εν λόγω κλάδος αποτελείται από ομίλους ευρύτερου ενδιαφέροντος που διαθέτουν ευρεία μετοχική βάση, χωρίς μάλιστα να δημιουργείται στις τράπεζες συημαντική οικονομική επιβάρυνση.

* ,