Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (σε συντομογραφία Ε.Κ. ΝΠΔΔ) είναι ανεξάρτητη δημόσια εποπτική αρχή που υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Σκοπό έχει την εποπτεία Χρηματιστηριακών εταιριών, Εταιριών Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και άλλων εταιριών Χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, όπως Επενδυτικών εταιριών.

 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αποτελεί μία από τις τρεις αρχές που ελέγχουν τις Χρηματοοικονομικές Εταιρίες στην Ελλάδα, οι άλλες δύο είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (ελέγχει τις Τράπεζες) και το Υπουργείο Ανάπτυξης (Ελέγχει τις Ασφαλιστικές εταιρίες).

Η Ε.Κ. τυγχάνει ενεργό μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς (Committee of European Securities Regulators – C.E.S.R.) και του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (I.O.S.C.O.).

Η Ε.Κ. ελέγχει την πιστοποίηση των επαγγελματικών στελεχών και διενεργεί σε συνεργασία με την Τράπεζα Ελλάδος -ή αυτόνομα- εξετάσεις πιστοποίησης σε επαγγελματικές ειδικότητες του χρηματοοικονομικού χώρου, οι σημαντικότερες των οποίων είναι αυτές του Αναλυτή, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου, του Επενδυτικού Συμβούλου, του Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου και του Αντικρυστή.

Ιστορικά και άλλα στοιχεία

 • Η Ε.Κ. ιδρύθηκε (στη σημερινή της νομική μορφή) με τους νόμους 1969/1991, 2166/1993, 2324/1995 και 2396/1996.
 • Αρχικά στεγαζόταν στο (τότε) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Από το 1997 εδρεύει σε κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη.
 • Το ίδιο έτος προσλήφθηκαν και οι πρώτοι υπάλληλοι επιστημονικού προσωπικού ειδικότητας ελεγκτού καιοικονομολόγου αλλά και δικηγόροι, ενώ από το 1999 στην Ε.Κ. υπηρετούν και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι προσλήφθηκαν βάσει του Β’ πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που διοργάνωσε το Φεβρουάριο του 1998 το Α.Σ.Ε.Π..
 • Πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Κ. ήταν ο καθηγητής Αυγουστίνος Βιντζηλαίος (1989-1993) τον οποίο διαδέχθηκε για ένα βραχύ διάστημα ο τραπεζικός Κωνσταντίνος Γεωργουτσάκος (1994).
 • Στη συνέχεια και για περίοδο μιας δεκαετίας (1995-1999 & 20002004) τη θέση κατέλαβε ο καθηγητής-οικονομολόγος Σταύρος Θωμαδάκης.
 • Το 2004 τον αντικατέστησε ο τραπεζικός Αλέξιος Πιλάβιος, ενώ από το 2009 έως και τον Οκτώβριο του 2011 πρόεδρος ήταν ο νομικός Αναστάσιος Γαβριηλίδης. Στις 26 Οκτωβρίου 2011 και μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2015, τα καθήκοντα του προέδρου της Επιτροπής ανέλαβε ο συνταγματολόγος, πρώην ευρωβουλευτής Κωνσταντίνος Μποτόπουλος. Στις 27 Νοεμβρίου 2015 τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέλαβε ο καθηγητής-οικονομολόγος Χαράλαμπος Γκότσης, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας στις 31 Αυγούστου 2019.
 • Το Δ.Σ. (το οποίο τοποθετείται με απόφαση του οικείου υπουργού έχοντας πενταετή θητεία) αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη.
 • Στην Ε.Κ. εκτός του Δ.Σ. συγκαλείται και Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) με ευθύνες που άπτονται θεμάτων για τα οποία της έχει παραχωρηθεί αρμοδιότητα από το Δ.Σ., σχετικά με την καθημερινή διοίκηση της Ε.Κ. και για την επίβλεψη της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Επίσης, η Ε.Ε. εκπροσωπεί την Ε.Κ. ενώπιον των Ελληνικών και των αλλοδαπώνδικαστηρίων.

Στόχοι και αποστολή

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στην αδειοδότηση, παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχο των φορέων της κεφαλαιαγοράς. Οι φορείς οι οποίοι υπόκεινται στην προληπτική και κατασταλτική εποπτεία είναι μεταξύ άλλων οι Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών (όπως οι ΕΠΕΥ και οι ΑΕΕΔ), οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Διαχειριστές τους και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι Διαχειριστές τους (ΔΟΕΕ). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αδειοδοτεί και εποπτεύει επίσης τους Τόπους Διαπραγμάτευσης, όπως είναι οι οργανωμένες αγορές και τα Πολυμερή Συστήματα Διαπραγμάτευσης καθώς και το Σύστημα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 2014 ορίστηκε αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των επενδύσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

Ειδικότερα, το έργο της επικεντρώνεται στην εποπτεία και στον έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για τις ίδιες τις εταιρίες και τις θυγατρικές τους, τα στελέχη τους και τους μετόχους τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αξιολογεί επίσης δημοσιεύματα και ανακοινώσεις σχετικά με τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναφορικά με την τήρηση της νομοθεσίας περί προνομιακών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς, παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εταιρειών κι εν γένει των συμμετεχόντων στις αγορές, σχετικά με δημοσιεύματα, ανακοινώσεις και τα οικονομικά τους στοιχεία.

Εποπτεύει και ελέγχει τη συμμόρφωση των εταιρειών με τις υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Εποπτεύει παράλληλα τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Εποπτεύει επίσης την εφαρμογή της νομοθεσίας, σε περιπτώσεις δημοσίων προσφορών ή εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου ως προς το περιεχόμενο των ενημερωτικών και πληροφοριακών δελτίων και της αξιολόγησης διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων με σκοπό την προσέλκυση του κοινού για επένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές αξίες.

Ελέγχει την οριστική χρήση των κεφαλαίων που άντλησαν εταιρείες από την κεφαλαιαγορά, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και τις ανακοινώσεις τους.

Παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του κανονισμού αναδοχών και εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες προτάσεις.

Τέλος, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της διενεργεί έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους.

Μεταξύ των βασικότερων στόχων της Ε.Κ. περιλαμβάνονται επίσης:

 • Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά.
 • Η έγκριση ενημερωτικών δελτίων όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη διενέργεια δημοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.
 • Η διενέργεια επαφών με σκοπό τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλες εποπτικές αρχές για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς της.
 • Επιπροσθέτως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεσή της, η Ε.Κ. ενίσχυσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις υποδομές ελέγχου και εποπτείας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με νομοθετικές πρωτοβουλίες και κανονιστικές αποφάσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύθηκαν η προστασία των επενδυτών, η αποτελεσματικότητα και ρευστότητα της αγοράς, η λειτουργία των εποπτευόμενων εταιριών, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου εισαγωγής και εποπτείας εταιριών στο χρηματιστήριο και η λειτουργία των συστημάτων εκκαθάρισης και ασφάλισης συναλλαγών.
 • Σημαντική επίσης εξέλιξη κατά το ίδιο έτος ήταν η ψήφιση του ν.3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2005/60/ΕΕ και τις συστάσεις της διεθνούς ομάδας εργασίας FATF.
 • Οι νέες διατάξεις ενισχύουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που πρέπει να λαμβάνουν τα υπόχρεα πρόσωπα, αναβαθμίζουν το ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ιδρύουν νέα Επιτροπή Στρατηγικής και νέα Επιτροπή Διαβούλευσης με τον Ιδιωτικό Τομέα, προβλέπουν ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες ανάλογες αυτών για το κοινό έγκλημα και βελτιώνουν τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών και σε διεθνές επίπεδο.
 • Προηγουμένως, με βάση τα αναγραφόμενα στις Εκθέσεις των ετών 2004 και 2005, η Ε.Κ. προχώρησε σε βελτίωση της εποπτείας των χρηματιστηριακών αγορών και των συστημάτων εκκαθάρισης συναλλαγών, ενίσχυσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς και επιτάχυνε τη σύγκλισή του με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, ως αποτελέσματα της εφαρμογής του ν. 3152/2003 και της ψήφισης και εφαρμογής των νόμων 3340/2005, 3401/2005 και 3371/2005.