ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 10/3/2016- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 480 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένος κατά 33% έναντι του 2014 (359 εκατ. ευρώ). Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και στην εκτέλεση δύο σημαντικών έργων υποβρύχιων καλωδίων, της διασύνδεσης των Κυκλάδων και της διασύνδεσης της νήσου Αγ. Γεώργιος.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) το 2015 διαμορφώθηκαν σε 37 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 23,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20 εκατ. ευρώ το 2014.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύνθηκαν κατά 5,7 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος μετάλλου (μη αντισταθμισμένο στην χρηματιστηριακή αγορά) λόγω της πτώσης των τιμών στα χρηματιστήρια μετάλλων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 644 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 37,9 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ ή 0,062 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 223,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2015 έναντι 217,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2014, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω του μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων. Οι επενδύσεις κατά τη διάρκεια του 2015 ανήλθαν σε 11,5 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνικά Καλώδια παραμένει αισιόδοξη για το 2016. Ο Όμιλος έχει αναλάβει σημαντικά έργα υποβρυχίων καλωδίων μέσης και υψηλής τάσης, έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς διαχειριστές δικτύων ενεργείας και συμμετέχει επιτυχώς σε σημαντικούς διαγωνισμούς για υπόγεια καλώδια.

Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί τόσο στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Συνεπώς ο Όμιλος βρίσκεται σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς και να ανταγωνιστεί επάξια τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου.

* ,