Ελληνικά Πετρέλαια και Ιράν…

Tης Μαρίας Καραμέτου**

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων

 30 Σεπτεµβρίου 2015

Προµηθευτές  1,403 δισ.

∆εδουλευµένα έξοδα & έσοδα επόµενων χρήσεων 120,85 εκατ

Λοιπές υποχρεώσεις 62,565 εκατ.

 Σύνολο 1,587 δισ.

 

Η γραµµή “Προµηθευτές” αποτελείται από ποσά πληρωτέα ή δεδουλευµένα τα οποία αφορούν αργό πετρέλαιο, πετρελαιοειδή προϊόντα, συµβάσεις αγοράς προϊόντων (commodity derivative contracts) και υπηρεσίες.

Μετά την επιβολή ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα (28 Ιουνίου 2015) , η ανοιχτή πίστωση από τους προµηθευτές µειώθηκε σηµαντικά. Επιπλέον, το χαµηλό επίπεδο τιµών σε αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή έχουν οδηγήσει σε χαµηλότερα επίπεδα υποχρεώσεων προς προµηθευτές.

Ο λογαριασµός “Προµηθευτές”, στις 30 Σεπτεµβρίου 2015 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, περιλαµβάνει ποσά οφειλόµενα από αγορές αργών πετρελαίων από το Ιράν, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ ∆εκεµβρίου 2011 και Μαρτίου 2012, στα πλαίσια του µακροπρόθεσµου συµβολαίου µε την NIOC. [ Δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό, αλλά αν δεν απατώμεθα αφορά υποχρεώσεις συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ]

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Οµίλου να αποπληρώσει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις από τον Ιανουάριο µέχρι και τον Ιούνιο 2012 µέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος, αυτό δεν κατέστη εφικτό, λόγω της µη αποδοχής πληρωµών από το διεθνές τραπεζικό σύστηµα, προς Ιρανικές τράπεζες και κυβερνητικές εταιρείες, µετά την επιβολή διεθνών κυρώσεων.

Μετά τις 30 Ιουνίου 2012, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ιράν απαγόρευσαν τη πραγµατοποίηση πληρωµών προς τη NIOC (απόφ. Ευρωπαϊκής Ένωσης 267/2012 της 23 Μαρτίου 2012). Ο Όµιλος έχει ενηµερώσει τον προµηθευτή του για τη σχετική καθυστέρηση η οποία οφείλεται σε νοµικές περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό του.

Κατά συνέπεια καµία παραλαβή φορτίων αργού πετρελαίου από το Ιράν ή πληρωµή προς αυτό δεν πραγµατοποιήθηκε µετά τις 30 Ιουνίου 2012, ηµεροµηνία επιβολής των κυρώσεων από την ΕΕ. Στις 14 Ιουλίου 2015 οι χώρες της συνόδου “P5+1” (Κίνα, Ρωσία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Γαλλία και Γερµανία) κατέληξαν σε συµφωνία µε το Ιράν για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων.

Παρά το γεγονός ότι αναµένεται η εκπλήρωση µιας µακράς σειράς χρονοβόρων ενεργειών προτού εφαρµοστεί η συµφωνία, εκτιµάται ότι θα καταλήξει σε πλήρη άρση όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στον Όµιλο να επανεκκινήσει την εµπορική δραστηριότητα µε το Ιράν.

————————–

**Η Μαρία Καραμέτου είναι πολιτικός και οικονομικός αναλυτής, μεταφράστρια, πολύγλωσση [ομιλεί και γράφει 4 γλώσσες ,Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα και Τουρκικά]  και κάτοχος μεταπτυχιακού με κατεύθυνση ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτική οικονομία. Αρθρογραφεί για θέματα δημόσιας πολιτικής, οικονομίας και διεθνών σχέσεων.