Ελλάκτωρ: Τα βασικότερα μεγέθη του ομίλου και η τελευταία έκθεση για την μετοχή του

ΕΛΛAKTΩΡ:

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2015 σε 28,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 49,3% σε σχέση με τη χρήση 2014 που ήταν 56,9 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνουν όμως απομείωση ποσού (α) 37,2 εκατ. ευρώ συμμετοχών του Ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων (β) 14,1 εκατ. ευρώ ακινήτων του Ομίλου και (γ) 7,0 εκατ. ευρώ συμμετοχής του Ομίλου σε εταιρεία ενέργειας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα.

Χωρίς το συνυπολογισμό των προαναφερόμενων απομειώσεων τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2015 θα ανέρχονταν σε 87,1 εκατ. ευρώ. Που δεν παύουν να είναι… 87  ολόκληρα εκατ. ευρώ!!

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 154,5 εκατ. ευρώ, έναντι των 162,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014, μειωμένα κατά 4,9%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, για τη χρήση 2015, ήταν ζημίες 53,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα για τον Όμιλο ήταν ζημίες 90,4 εκατ. ευρώ ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 106,1 εκατ. ευρώ

Κι αυτό γιατί εκτός από τις προαναφερόμενες απομειώσεις συνολικού ποσού 58,3 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν και ποσό επιβάρυνσης 5,5 εκατ. ευρώ, από επίδραση της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόμενη φορολογία έναντι ζημιών 51,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,615 ευρώ έναντι ζημιών 0,299 ευρώ για την χρήση 2014.

Aπoτιμάται σε 276,12 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,5600 με χαμηλό – υψηλό 3μήνου στα 0,8570 και 1,5600 ευρώ.  Στο +7,59% εφέτος…

 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Με σύσταση overweight και τιμή-στόχο στα 2,5000 ευρώ επανήρχισε προ διμήνου περίπου την κάλυψη για την μετοχή η Euroxx.

Οι αναλυτές της  υπογράμμισαν ότι έχει βελτιωθεί η “ορατότητα” για τα μεγέθη και προβλέπουν  μέση ετήσια αύξηση των εσόδων και των κερδών προ φόρων και τόκων κατά 3% και 14% αντίστοιχα ως το 2018.
Παράλληλα επισημαίνουν ότι ο όμιλος αναμένεται να ενισχυθεί τόσο από την επανεκκίνηση των οδικών αξόνων, αλλά και από ενδεχόμενη ανάκαμψη της οικονομίας.
Tο περιθώριο ανόδου σε σχέση με την τιμή-στόχο 60%, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντικό discount 22% έναντι των ομοειδών εταιριών…
Οπως αναφέρει, η μετοχή διαπραγματεύεται στην παρούσα φάση 50% χαμηλότερα από τη δίκαιη αξία μόνο του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων, κάτι που σημαίνει ότι όλες οι άλλες δραστηριότητες του ομίλου δεν αποτιμώνται στη μετοχή.