ΕΛΒΕ: Μείωση ζημιών στις 52 χιλ., αύξηση τζίρου σε 20 εκατ. ευρώ…

 

Ικανοποιητική κρίνει την επίδοση τόσο της εταιρείας όσο και του ομίλου για το 2015 η διοίκηση της ΕΛΒΕ, μετά την αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας στην εξεταζόμενη χρήση.

Ειδικότερα, ο όμιλος εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 52 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 7,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 18,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,29%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην θυγατρική εταιρεία Λητώ. Συγκεκριμένα, η μητρική είχε μείωση πωλήσεων κατά 14,77%, ενώ η θυγατρική εταιρεία Λητώ εμφάνισε αύξηση πωλήσεων κατά 10,26%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκαν κατά 40,97% και ανήλθαν σε 7,56 εκατ. ευρώ έναντι 5,36 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε σε 37,84% από 28,53% αντίστοιχα. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 338 χιλ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 5,31 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι στις 22/10/2014 ολοκληρώθηκε η πώληση από τη μητρική εταιρεία της συμμετοχής της στην εταιρεία Calin ποσοστού 50,9996% και έκτοτε δεν περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Μάλιστα μετά την πώληση της Calin, στις 31.12.2015 η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα 7,4 εκατ. ευρώ περίπου και εξετάζει επενδυτικά σχέδια για την αξιοποίησή της.

Πάντως, μέχρι να σταθεροποιηθεί το κλίμα δεν προτίθεται να προβεί σε επενδύσεις, με εξαίρεση την κάλυψη του συνολικού ποσού της αύξησης κεφαλαίου της εξαγορασθείσας “Εταιρεία Συσσώρευσης Ηλιακής Ενέργειας” (έναντι 0,5 εκατ. ευρώ) φωτοβολταϊκών στη Λάρισα ύψους 1,245 εκατ. ευρώ, ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή των δανείων της.

 

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 5,28 εκατ. ευρώ, με την καθαρή θέση της στα 17,67 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 2,4 εκατ. και δανεισμός μόλις 410 χιλ. ευρώ…

 

Επεξηγήσεις
  Τελευταίων 7 ημερών 0,386 0,399 5,00 1.005 9 391
  Τελευταίων 30 ημερών 0,342 0,399 1,01 6.710 39 2.495
  Τελευταίων 3 μηνών 0,327 0,410 -2,44 257.877 184 95.723
  Τελευταίων 6 μηνών 0,327 0,497 -13,82 292.388 327 109.851
  Τελευταίων 12 μηνών 0,327 0,553 -3,16 451.874 734 185.094