ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2015

ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Στο εννεάμηνο του 2015 ο συνολικός όγκος πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 271 χιλ. τόνους, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε 964 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 22%, τα μικτά κέρδη στα 95,6 εκ. ευρώ από 58,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 59% στα 88,2 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 40 εκ. ευρώ έναντι 11 εκ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 22,5 εκ. ευρώ έναντι 9,9 εκ. ευρώ του εννεάμηνου 2014 (κέρδη 0,179 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,08 ευρώ ανά μετοχή).

Στις διεθνείς αγορές συνεχίζεται η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα έλασης αλουμινίου με τον αντίστοιχο τομέα του Ομίλου να καταγράφει αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 3% και κύκλου εργασιών κατά 16%.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 88 εκ. ευρώ έναντι 56 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στον τομέα διέλασης τα αντίστοιχα κέρδη ανέρχονται σε 1,5 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 8,6 εκ. ευρώ. Συνεχίστηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου με τις επενδυτικές ροές να ανέρχονται σε 76,4 εκ. ευρώ.

Οι ανωτέρω εκταμιεύσεις οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού παρά τις ισχυρές λειτουργικές εισροές ύψους 36,4 εκ. ευρώ.

Στις 30/9/2015 ολοκληρώθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου έλασης αλουμινίου από τη μητρική εταιρεία και η απορρόφησή του από την, κατά 100%, θυγατρική εταιρεία ΣΥΜΕΤΑΛ χωρίς να επηρεαστούν τα ενοποιημένα μεγέθη.

Ακολούθησε η μετονομασία της μητρικής εταιρείας σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και η αλλαγή του σκοπού της καθώς και η μετονομασία της ΣΥΜΕΤΑΛ σε «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ Α.Ε.».

Δημοσίευση την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α

* ,