ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Σύστημα Απόδοσης Σύστασης ESN – οι 5 κατηγορίες σε τι αντιστοιχούν

Σύστημα Απόδοσης Σύστασης ESN

Το σύστημα ESN είναι ‘Απόλυτο’.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετοχή αποτιμάται με βάση την συνολική απόδοση, υπολογισμένη από το περιθώριο ανόδου (συμπεριλαμβανόμενων και των μερισμάτων) σε περίοδο 12 μηνών.

Το φάσμα των συστάσεων του ESN για κάθε μετοχή περιλαμβάνει 5 κατηγορίες:

Αγορά (Α), Συσσώρευση (Σ), Ουδέτερη (Ο), Μείωση (Μ) και Πώληση (Π).

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν και οι αξιολογήσεις ‘Αναστολή Σύστασης’ και ‘Χωρίς Σύσταση’

Κατανομή Συστάσεων:

 Αγορά: Η μετοχή αναμένεται να αποδώσει άνω του 15% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

 Συσσώρευση: Η μετοχή αναμένεται να αποδώσει μεταξύ 5% και 15% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.  Ουδέτερη: Η μετοχή αναμένεται να αποδώσει μεταξύ -5% και +5% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

 Μείωση: Η μετοχή αναμένεται να αποδώσει μεταξύ -5% και -15% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

 Πώληση: Η μετοχή αναμένεται να αποδώσει κάτω του -15% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

 Αναστολή Σύστασης: Η σύσταση έχει ανασταλεί λόγω αλλαγής του αναλυτή ή εταιρικής πράξης

 Χωρίς Σύσταση: Δεν υπάρχει σύσταση για την εταιρεία

Επιτρέπεται κάποια ευελιξία στα όρια απόδοσης ειδικά σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας των αγορών.

* ,