ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ΑΠΟ Α.Μ.Κ. ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ΑΠΟ Α.Μ.Κ. ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

20.03.2016 01:41

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρία» ή «Απορροφώσα») ανακοινώνει, ότι την 24.03.2016 θα αρχίσει η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 31.582.478 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Εταιρίας, ονοµαστικής αξίας €0,30 εκάστης, που προέκυψαν λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας SEAFARM IONIAN Α.Ε. (εφεξής «Απορροφώµενη») σύµφωνα µε τις αποφάσεις

α) της Συνέλευσης των οµολογιούχων δανειστών της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου αρχικού ύψους €29.466.293 στις 4 ∆εκεµβρίου 2015, β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στις 7 ∆εκεµβρίου 2015, γ) της Συνέλευσης των οµολογιούχων δανειστών της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου αρχικού ύψους €19.995.575,10 στις 7 ∆εκεµβρίου 2015 και δ) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της SEAFARM IONIAN Α.Ε. στις 7 ∆εκεµβρίου 2015.

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Γ.Σ των συγχωνευόµενων εταιρειών, η σχέση ανταλλαγής των µετοχών που θα εφαρµοσθεί είναι η ακόλουθη :

Α) Για τους µετόχους της Απορροφώµενης Α.Ε. Οι µέτοχοι της απορροφώµενης Α.Ε. θα ανταλλάσσουν 1 (µια) κατεχόµενη µετοχή αυτής ονοµαστικής αξίας 0,40 ευρώ, µε 0,5167857101 άυλη κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της απορροφώσας Α.Ε. ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ. ∆ηλαδή θα λάβουν συνολικά δώδεκα εκατοµµύρια διακόσιες σαράντα µία χιλιάδες τριάντα (12.241.030) ονοµαστικές µετά ψήφου άϋλες µετοχές της απορροφώσας Α.Ε. ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ. Β) Για τους µετόχους της Απορροφώσας Α.Ε.

Οι µέτοχοι της απορροφώσας Α.Ε. θα ανταλλάξουν τις διακόσια πενήντα εννέα εκατοµµύρια τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι ( 259.030.486) παλαιές µετοχές τους µε διακόσια εβδοµήντα οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις ( 278.371.934) νέες µετοχές. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 1,0746686149 νέες µετοχές (1: 1,0746686149).

Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε δυνάµει της υπʼ αριθµ. πρωτ. 133423/22-12-2015 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο την ίδια ηµέρα µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 481808, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε €87.183,889,20 και διαιρείται σε 290.612.964 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,30 η καθεµία.

Σηµειώνεται ότι, ως ηµεροµηνία αποκοπής των νέων δωρεάν µετοχών για τους µετόχους της απορροφώσας ορίζεται η 21/3/2016. Από την ίδια ηµεροµηνία η τιµή εκκίνησης της µετοχής της εισηγµένης εταιρείας θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό του Χ.Α και την υπ ΄αριθµ απόφαση 26 του ∆.Σ του Χ.Α όπως ισχύει. ∆ικαιούχοι των νέων µετοχών είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ στις 22/3/2016 (Record date) για την εν λόγω εισηγµένη εταιρεία.

Το έγγραφο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 σχετικά µε την ως άνω συγχώνευση (εφεξής το «Έγγραφο»), για το περιεχόµενο του οποίου ενηµερώθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 11.03.2016 είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό από τις 15.03.2016 σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.nireus.com/57_1_ea19/enhmerotika-deltia, στην ιστοσελίδα της Απορροφώµενης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sfi.gr/, στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus . Επίσης, το ως άνω Έγγραφο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, 19400 Κορωπί Αττικής.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή Χρηµατιστηριακών Αγορών του Χρηµατιστηρίου κατά τη συνεδρίασή της στις 17.03.2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 31.582.478 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών που προέκυψαν λόγω της συγχώνευσης. Η έναρξη διαπραγµάτευσης του συνόλου των 31.582.478 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών που προέκυψαν από την συγχώνευση θα αρχίσει στις 24/3/2016.

Οι νέες µετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωµένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, 1ο χλµ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & ∆ηµοκρίτου, 194 00 Κορωπί Αττικής (κα Κορίνα Μελιώτη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.: 210 66 98 224). Αθήνα, 17.03.2016

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017