Διατηρήθηκε το discount 0,50% στο ΣΜΕ του Ftse

ΧΠΑ

Περίπου σταθεροποιητική η συνεδρίαση στην Αγορά Παραγώγων, με τις τιμές να ανακάμπτουν από τα πρωινά χαμηλά, ενώ η μεταβλητότητα και οι μετακυλίσεις θέσεων αύξησαν σημαντικά τις συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη.  Μικρή, περαιτέρω, μείωση του όγκου, στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (125.394 συμβόλαια). Στα 11.217 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 11.336, 9.246 για τον Ιούνιο, 2.087 για τον Ιούλιο και 3 για τον Αύγουστο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 160) κινήθηκε μεταξύ 155,75 και 160,5 μονάδων διατηρώντας την υποτίμηση στο 0,5%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (66.964 Alpha Bank, 160.000 Eurobank, 12.000 Μυτιληναίος), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΔΕΗ (2.112), Alpha Bank (9.750), Eurobank (15.223), Πειραιώς (21.409), Εθνική (37.141), MIG (28.640), ΟΠΑΠ (770), Μυτιληναίος (899), Ελ. Πετρέλαια (3.131), ΟΤΕ (498), Viohalco (2.426), ΓΕΚ (1.609), Μέτκα (126), ΟΛΠ (303), Intralot (205), Σωλ. Κορίνθου (184), ΕΥΔΑΠ (104). Τέρνα Ενεργειακή (213), Motor Oil (167), Jumbo (233).

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap παρέμεινε στο 40%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 224 δικαιώματα (169 αγοράς και 55 πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (17.224.527 τεμ.). Πειραιώς (33.527.306 τεμ.), Alpha Bank (5.609.921 τεμ.) και Eurobank (11.358.745 τεμ.).

(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Ας σημειωθούν τα 40 δικαιώματα πώλησης για τον ΟΤΕ, λήξεως Ιουλίου, τα 15 με τιμή εξάσκησης τα 8,00 ευρώ, τα 20 με τιμή εξάσκησης τα 8,40 ευρώ και τα 5 με τιμή εξάσκησης τα 7,60 ευρώ.

____________________________

 

Η Fast Finance ΑΕΠΕΥ υπενθυμίζει ότι “η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, αποφάσισε την αναπροσαρμογή του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στο δεκαπλάσιο της τιμής του από 21/6/2016, και ενέκρινε την αναπροσαρμογή του μεγέθους συμβολαίου των Παραγώγων Προϊόντων “Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» και «Δικαιώματα Προαίρεσης” επί του συγκεκριμένου Δείκτη.

Η σχετική αναπροσαρμογή μειώνει τον πολλαπλασιαστή του συμβολαίου στα 2 ευρώ και ταυτόχρονα δεκαπλασιάζει την τιμή του δείκτη large Cap στα Παράγωγα Προϊόντα του, (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης).

Πιο συγκεκριμένα κατά το 2ο στάδιο αναπροσαρμογής τη 17/06/2016 μετά τη λήξη των υφιστάμενων σειρών Ιουνίου 2016 (Σ.Μ.Ε. & Δ.Π.) θα πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:

Αλλαγή της τιμής του υποκείμενου δείκτη επί 10 με εφαρμογή από 21/6/2016.

Αντικατάσταση όλων των σειρών (ΣΜΕ & ΔΠ) με νέα σύμβολα με μέγεθος συμβολαίου (πολλαπλασιαστή) 2.
Με βάση τις παραπάνω αλλαγές, εάν για παράδειγμα, κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 17ης Ιουνίου 2016 έχουμε τιμή δείκτη 150 τότε η νέα του τιμή θα γίνει 1.500 (150×10) και η ονομαστική του αξία θα μεταβληθεί από 750 (150×5) σε 3.000 (1.500×2).

Με βάση τις παραπάνω αναπροσαρμογές – μεταβολές τιμών επισημαίνουμε τα εξής:

Δεν είναι εφικτή η μετακύλιση μέσω εντολής “roll over” των θέσεων επί των Σ.Μ.Ε. Ιουνίου 2016. Συνεπώς οι επενδυτές που επιθυμούν τη μετακύλιση των θέσεων αυτών θα πρέπει να το πράξουν με εντολές πώλησης και αγοράς.
Τετραπλασιάζεται το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης / margin αφού ο υπολογισμός προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της ονομαστικής αξίας του ΣΜΕ με το ποσοστό που έχει οριστεί ως Συντελεστής Κινδύνου. Συνεπώς υποτετραπλασιάζεται ανά διαθέσιμο ποσό ο αριθμός των ΣΜΕ που μπορεί να “ανοίξει” ο επενδυτής.

Στο ανωτέρω παράδειγμά μας το απαιτούμενο περιθώριο (με Συντελεστή Κινδύνου 13%) μεταβάλλεται από 97,5 (750×13%) σε 390 (3.000×13%), δηλ. επενδυτής με 400 διαθέσιμο υπόλοιπο θα μπορεί πλέον να “ανοίξει” θέση για 1 ΣΜΕ, αντί για 4.
Η μεταβολή (κέρδος/ζημία) επί ενός ΣΜΕ επίσης τετραπλασιάζεται αφού θα υπολογίζεται με πολλαπλασιαστή (μέγεθος συμβολαίου) Δηλαδή για κάθε πόντο μεταβολή στην τιμή του δείκτη έχουμε αναλόγως της θέσης (Long/Short) 2 κέρδος ή ζημία (0,50 ανά βήμα τιμής). Στο παράδειγμά μας για μεταβολή 3% το κέρδος/ζημία επί ενός συμβολαίου μεταβάλλεται από 22,5 (150×3%x5) σε 90 (1.500×3%x2).

Ήδη, σε εφαρμογή του 1ου σταδίου αναπροσαρμογής, από την Τετάρτη 11/05/2016 το Χρηματιστήριο Αθηνών εισήγαγε προς διαπραγμάτευση νέα Σ.Μ.Ε. και Δ.Π. λήξης μεταγενέστερης του Ιουνίου 2016 (1607, 1609, 1612 και 1703) με την προσθήκη του Χ, και μέγεθος συμβολαίου (πολλαπλασιαστή) 20 για τα οποία επίσης κατά την 17/06/2016 μετά τη λήξη (2ο στάδιο) θα αναπροσαρμοστεί η τιμή τους επί 10 και το μέγεθος (πολλαπλασιαστής) τους δια 10 (reverse split) έτσι ώστε και αυτά να διαπραγματεύονται με αναπροσαρμοσμένη τιμή και μέγεθος συμβολαίου (πολλαπλασιαστή) 2.
Για τα συμβόλαια αυτά ισχύουν ήδη οι επισημάνσεις που παραθέσαμε ανωτέρω λόγω μέγεθος συμβολαίου (πολλαπλασιαστή) 20″ αναφέρει η ΑΕΠΕΥ.

* ,