Δεσμεύεται η ΔΕΗ για προμήθεια με ενέργεια του Μυτιληναίου – Δικαίωσε την ΑτΕ η Επ. Ανταγωνισμού

Σε δεσμεύσεις έναντι των πελατών της  για συνέχιση της προμήθειας με ηλεκτρική ενέργεια, προχώρησε η ΔΕΗ μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία προέκυψε μετά από έρευνα αιτία καταγγελιών των εταιρειών Μυτιληναίου και Αλουμίνιον της Ελλάδος.
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν καταγγελίας από τις Μυτιληναίος και Αλουμίνιον της Ελλάδος για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, την ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΗ δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011.
Με βάση τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να προμηθεύει τις καταγγέλλουσες εταιρείες με ηλεκτρική ενέργεια και  θα σταματήσει κάθε η απειλή από μέρους της για διακοπή προμήθειας.

Τρίμηνες διαπραγματεύσεις ΔΕΗ-ΑτΕ για νέα τιμολόγια

 

Παράλληλα θα αποσαφηνισθεί το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για το μέλλον.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ δεσμεύτηκε:
  1. Να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ανάκληση της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της Αλουμίνιον της Ελλάδος  η οποία έχει αποσταλεί με εξώδικες δηλώσεις της προς την Αλουμίνιον και την ΑΔΜΗΕ , για τη διακοπή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και καταγγελίας της σχέσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Την ανακλητική της αυτή δήλωση θα κοινοποιήσει σε όλους τους αρχικούς παραλήπτες των εν λόγω εξώδικων επιστολών και θα προσκομίσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, αποδεικτικά των ανωτέρω.
  2. Να συνεχίσει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την Αλουμίνιον της Ελλάδος υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους.
  3. Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την Αλουμίνιον της Ελλάδος στη βάση ιδίως του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και των Βασικών Αρχών Τιμολόγησης του και του ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ. 4.3) και να προτείνει εκ νέου τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία αποδοχής των δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  4. Να απέχει από την υιοθέτηση, έκδοση, υποβολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων, δηλώσεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν γένει λήψη αντίστοιχων μέτρων μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την κατ’ άλλον τρόπο επίλυση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος θα εξακολουθήσει να καταβάλλει το καταβαλλόμενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα, χωρίς η καταβολή αυτή να συνεπάγεται αποδοχή των θέσεων της Αλουμίνιον σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών ή της κατ’ άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς.
Οι σχετικές δεσμεύσεις καθίστανται υποχρεωτικές για τη ΔΕΗ, χωρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παραβάσεων στην κρινόμενη υπόθεση, ενώ, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να της επιβάλει τα πρόστιμα.