ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA Βρυξέλλες – Εξάμηνο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA Βρυξέλλες,

30 Σεπτεμβρίου 2015

 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοπιστωτικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

 

Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: VΙΟ), εφεξής “Viohalco”, “η Εταιρία”, ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2015.

 

Συνοπτικά Οικονομικά

 

 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 18% και διαμορφώθηκε σε 1.721 εκ. ευρώ έναντι 1.455 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2014.  Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 85% και διαμορφώθηκε σε 183 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2015 από 99 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  Σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 142% που ανήλθαν σε 121 εκ. ευρώ έναντι 50 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2014.

 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 60,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014.  Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 10 εκ. ευρώ έναντι ζημιάς 50 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2014.  Δανειακές υποχρεώσεις: 1.745 εκ. ευρώ από 1.583 εκ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2014. Eπιχειρησιακά Η Viohalco είναι οργανωμένη σε τέσσερις επιχειρησιακούς κλάδους: Αλουμίνιο, Χαλκό και Καλώδια, Χάλυβα και Σωλήνες Χάλυβα και Ανάπτυξη Ακινήτων και Άλλες Υπηρεσίες.

 

 Στον κλάδο Αλουμινίου, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της Ελβάλ και της UACJ Corporation για την ίδρυση κοινής εταιρίας στη Γερμανία, η οποία θα δραστηριοποιείται στην αγορά, παραγωγή και εμπορία υλικών εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη.  Σημειώθηκε ισχυρότερη παρουσία για τον κλάδο Χαλκού στην Γαλλική αγορά, μετά την ενσωμάτωση στις δραστηριότητές του, του τομέα χαλκού της Reynolds European SAs.

 

 

 Ανατέθηκε στην Fulgor, την εταιρία του κλάδου Καλωδίων, η εκτέλεση συμβολαίου ύψους 36,4 εκ. ευρώ που αφορά την καλωδιακή διασύνδεση αιολικού πάρκου δυναμικότητας 73,2 MW στη νησίδα Αγίου Γεωργίου, νότια του ακρωτηρίου Σουνίου. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την προμήθεια, την τοποθέτηση του καλωδίου σε βάθος μέχρι 230 μέτρα, την προστασία του καλωδίου στον πυθμένα της θάλασσας καθ’ όλη τη διαδρομή καθώς και την εφαρμογή των αναγκαίων τερματισμών και συνδέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο υψηλής τάσης στο Λαύριο.

 

 

 Την 29η Απριλίου 2015 τα Διοικητικά Συμβούλια των Viohalco και Σιδενόρ Συμμετοχών αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο εταιριών, ως την πλέον κατάλληλη τεχνική λύση για την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των εταιριών παραγωγής Χάλυβα και των εργοστασίων της Σιδενόρ Συμμετοχών που βρίσκονται στην Ελλάδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεχής υποστήριξη μέσω καλύτερης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 3 Οικονομική ανασκόπηση Τα οικονομικά αποτελέσματα της Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο 2015 επηρεάστηκαν από τα οικονομικά αποτελέσματα των βασικών της θυγατρικών.

 

 

Παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις, η Viohalco επέδειξε σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα σε σύγκριση με το εξάμηνο 2014. Οι τρεις μεγαλύτεροι επιχειρησιακοί κλάδοι της Viohalco, Αλουμίνιο, Χαλκός και Καλώδια και Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα, παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

 

Οι επιδόσεις βοηθηθήκαν επίσης εν μέρει από την πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και της στερλίνας Μεγάλης Βρετανίας, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη διεθνή ζήτηση, και από τα υψηλότερα περιθώρια λόγω του βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος, τις υψηλότερες τιμές κατεργασίας και τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2015 2014

 

Κύκλος εργασιών 1.721.135 1.455.254

Μικτό Κέρδος 183.339 98.921

Μικτό περιθώριο (%) 11% 7%

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (1) 120.993 49.996

EBITDA περιθώριο (%) 7% 3% Κέρδη/ (Ζημιές ) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(EBIT) (2) 60.430 -5.709

ΕΒΙΤ περιθώριο (%) 4% -0,4%

Κέρδη / Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος 7.615 -49.304

Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 0,4% -3%

Κέρδη / Ζημιές (-) μετά από φόρους 10.091 -49.561

(1) EBIT πλέον αποσβέσεων (2) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 1.721 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 18%, έναντι 1.455 εκ. ευρώ, που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2014. Η αύξηση στον κύκλο εργασιών οφείλεται κυρίως στους αυξημένους όγκους πωλήσεων σε όλους του κλάδους, και κυρίως στους κλάδους Χαλκού και Καλωδίων (αύξηση 9% σε σχέση με το εξάμηνο 2014) και Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα (αύξηση 13% σε σχέση με το εξάμηνο 2014).

Η ισχυρή ζήτηση από τις Ευρωπαϊκές αγορές, το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, οι υψηλότερες τιμές πώλησης και κατεργασίας και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στις τιμές των μετάλλων, επηρέασαν επίσης θετικά τα έσοδα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2015.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των μέσων τιμών των μετάλλων: Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου Ποσά σε ευρώ ανά τόνο 2015 2014 (%) Μεταβολή Πρωτογενές αλουμίνιο 1.599 1.279 25% Χαλκός 5.317 5.047 5% Ψευδάργυρος 1.912 1.496 28% 4 Το μικτό κέρδος αυξήθηκε σημαντικά κατά 85% και διαμορφώθηκε σε 183 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2015 από 99 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 10 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 50 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2014. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗΣ Την Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 30η Ιουνίου 2015 31η Δεκεμβρίου 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.786.991 1.759.024 Επενδύσεις σε ακίνητα 146.960 141.497 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 87.853 103.968 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.021.804 2.004.489 Αποθέματα 996.252 860.709 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 660.894 535.085 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 115.289 99.612 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.792 12.639 Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.227 1.508.045 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.810.031 3.512.534 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1.265.822 1.243.006 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 952,705 944.599 Αναβαλλόμενη φορολογία 129.837 138.091 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 101.215 100.775 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.183.756 1.183.465 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 792.291 638.848 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 544.461 430.718 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 23.701 16.497 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.360.452 1.086.063 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.544.209 2.269.529 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.810.031 3.512.534 Το ενεργητικό της Viohalco την 30η Ιουνίου 2015 αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε σε 3.810 εκ. ευρώ έναντι 3.513 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των αποθεμάτων κατά 136 εκ. ευρώ, στην αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες και των λοιπών απαιτήσεων κατά 126 εκ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων κατά 28 εκ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 274 εκ. ευρώ, από 1.086 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014 σε 1.360 εκ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2015. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται κυρίως σε νέο τραπεζικό δανεισμό που εκδόθηκε εντός της περιόδου, ποσού ύψους 322 εκ. ευρώ, το οποίο μερικώς αντισταθμίστηκε από αποπληρωμές ύψους 169 εκ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 114 εκ. ευρώ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2015 2014 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -69.029 -17.978 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -68.186 -70.322 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 152.009 25.622 Καθαρή αύξηση / μείωση στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 14.794 -62.677 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, έναρξη περιόδου 99.612 173.401 Επιπτώσεις διακυμάνσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών στα διαθέσιμα 883 274 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, λήξη περιόδου 115.289 110.997 5 Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 69 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2015 από 18 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου ανήλθαν σε 68 εκ. ευρώ από 70 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2014. Οι ενοποιημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2015 διαμορφώθηκαν σε 95 εκ. ευρώ (από 87 εκ. ευρώ στο εξάμηνο 2014), κυρίως λόγω της εκτέλεσης των επενδύσεων που σχετίζονται με την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και της επέκταση σε νέες αγορές, ειδικά στον κλάδο Αλουμινίου. Συγκεκριμένα, οι κυριότερες εκροές ανήλθαν σε 20,9 εκ. ευρώ και σχετίζονται με το εργοστάσιο στο Bridgnorth στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου για διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ στο εργοστάσιο Οινοφύτων οι επενδυτικές εκροές ανήλθαν σε 15,8 εκ. ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα έσοδα των πωλήσεων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 21 εκ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για την περίοδο ενισχύθηκαν σημαντικά σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2014 και ανήλθαν σε 152 εκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα νέων δανείων που εκδόθηκαν ύψους 322 εκ. ευρώ και αποπληρωμών δανείων 169 εκ. ευρώ. Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο Αλουμίνιο: Στο πρώτο εξάμηνο 2015, ο κύκλος εργασιών του κλάδου Αλουμινίου ανήλθε σε 655 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 28%, έναντι 511 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2014. Η συνεχιζόμενη αύξηση στους όγκους πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα έλασης (Ελβάλ, Συμετάλ, Brigdnorth Aluminium). Αυτή η τάση περιορίστηκε σε κάποιο βαθμό από την πλήρη αξιοποίηση όλων των παραγωγικών μονάδων. Η ενίσχυση του όγκου σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές Αλουμινίου (Χρηματιστήριο Μετάλλων Λονδίνου LME και του premium), το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα και οι υψηλότερες τιμές κατεργασίας οδήγησαν σε αυξημένα έσοδα και κέρδη. Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου για τον επιχειρηματικό κλάδο διαμορφώθηκαν σε 32 εκ. ευρώ από 2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2014. Ειδικότερα, ο τομέας έλασης κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, λόγω της υψηλότερης ζήτησης από τις διεθνείς αγορές, ενώ οι υψηλές ζημιές που κατεγράφησαν το 2014 στον τομέα διέλασης δεν επαναλήφθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν παρά τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τη συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον κλάδο Αλουμινίου για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2015: Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2015 2014 Κύκλος εργασιών 655.279 511.369 Μικτό κέρδος 67.921 39.642 Μικτό περιθώριο (%) 10% 8% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 63.129 34.659 EBIDTA περιθώριο (%) 10% 7% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 38.016 11.986 ΕΒΙΤ περιθώριο (%) 6% 2% Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 30.592 5.390 Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 5% 1% Κέρδη μετά από φόρους 32.100 2.172 6 Χαλκός και Καλώδια: Ο κύκλος εργασιών του κλάδου για το πρώτο εξάμηνο 2015 αυξήθηκε κατά 13% και ανήλθαν σε 629,5 εκ. ευρώ από 555 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014, πρωτίστως λόγω των αυξημένων κατά 9% όγκων πωλήσεων, καθώς και των ενισχυμένων τιμών των μετάλλων. Η αύξηση στις ποσότητες πωλήσεων προήλθε κυρίως από τους τομείς καλωδίων και σωλήνων χαλκού, στην πρώτη περίπτωση λόγω της εκτέλεσης των έργων υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης και στη δεύτερη λόγω της αύξησης των εξαγωγών. Θετική ήταν και η πορεία των προϊόντων διέλασης (μπάρες και σωλήνες) ορειχάλκου, ενώ στάσιμες ήταν οι πωλήσεις των προϊόντων διέλασης (λάμες και μπάρες) χαλκού. Αντίθετα πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις προϊόντων έλασης, λόγω της χαμηλής ζήτησης στα προϊόντα χαλκού και ψευδαργύρου για στέγες. Οι ζημιές μετά από φόρους για τον κλάδο ανήλθαν σε 4 εκ. ευρώ από 18,4 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν επίσης θετικά από την απουσία κόστους αδράνειας που επήλθε το πρώτο εξάμηνο 2014 λόγω της αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και της εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο καλωδίων της Fulgor, ενώ επηρεάστηκε αρνητικά από μία απομείωση αποθέματος ύψους 3,8 εκ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην πτώση των τιμών των μετάλλων στο τέλος της περιόδου. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τη συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον κλάδο Χαλκού και Καλωδίων για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2015: Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2015 2014 Κύκλος εργασιών 629.470 555.267 Μικτό Κέρδος 39.467 17.052 Μικτό περιθώριο (%) 6% 3% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 36.474 10.642 EBIDTA περιθώριο (%) 6% 2% Κέρδη/ (Ζημιές ) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 19.948 -704 ΕΒΙΤ περιθώριο (%) 3% -0.1% Ζημιές προ φόρου εισοδήματος -4.378 -21.707 Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) -1% -4% Ζημιές μετά από φόρους -4.024 -18.387 Χάλυβας και Σωλήνων Χάλυβα: Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 17,3% συγκρινόμενος με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης και ανήλθε σε 472 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στους κατά 13% ενισχυμένους όγκους πωλήσεων, που οφείλονται στα έργα που ανέλαβε η Σωληνουργεία Κορίνθου κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης 2014, καθώς επίσης και στα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας που εκτελούνται το τρέχον χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τις αυξημένες πωλήσεις της θυγατρικής εταιρίας χάλυβα Stomana Industry. Τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 48,5% γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση τους κόστους αδράνειας σε Σωληνουργεία Κορίνθου και Sovel. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ζημιές μετά από φόρους μειώθηκαν από 29 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014 σε 20 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο της τρέχουσας χρήσης. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μία συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2015: Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2015 2014 Κύκλος εργασιών 471.876 402.336 Μικτό Κέρδος 64.971 34.837 Μικτό περιθώριο (%) 14% 9% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 20.796 10.255 EBITDA περιθώριο (%) 4% 3% Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) -1.591 -13.107 ΕΒΙΤ περιθώριο (%) -0.3% -3% Ζημιές προ φόρου εισοδήματος -21.899 -29.865 Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) -5% -7% Ζημιές μετά από φόρους -19.887 -29.242 7 Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων & Άλλων Υπηρεσιών: Παρόλο που ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε και ανήλθε σε 7 εκ. ευρώ κατά το εξάμηνο 2015 έναντι 15,8 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014, η ζημιά μετά από φόρους περιορίστηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 0,5 εκ. ευρώ από 2,8 εκ. ευρώ κατά το εξάμηνο 2014. Η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 147 εκ. ευρώ. Η Viohalco και οι θυγατρικές της διαθέτουν επίσης ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων, η αξία του οποίου ανέρχεται σε 22,4 εκ. ευρώ.

 

Επισημαίνεται ότι, ενώ οι ανωτέρω οικονομικές επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο παρέχουν στοιχεία για τις επιδόσεις της Viohalco και των θυγατρικών της, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών/ενοποιημένα αποτελέσματα για τη Viohalco δεν ισούται με το άθροισμα των κύκλων εργασιών/αποτελεσμάτων ανά κλάδο, επειδή η επίδραση της ανατίμησης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Χαλκόρ (Χαλκόρ και Ελληνικά Καλώδια) έχει επαναδιατυπωθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από τη Viohalco για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, και επειδή οι ενδοεταιρικές συναλλαγές δεν έχουν απαλειφθεί. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τους απαιτούμενους υπολογισμούς, έτσι ώστε να συμφωνήσουν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στη σημείωση των οικονομικών καταστάσεων

«Κλάδοι Λειτουργίας». Την 30η Ιουνίου2015

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις Μη δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις Επανεπεξεργασία Ενοποίηση Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Αλουμίνιο Κύκλος εργασιών 655.279 – – -22.811 632.468 Μικτό κέρδος 67.921 – – 1.390 69.311 Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) 38.016 – – -766 37.250 EBITDA 63.128 – -1.647 61.481 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 30.592 – – -1.113 29.479 Κέρδη μετά από φόρους 32.100 – – -1.117 30.983 Χαλκός και Καλώδια Κύκλος εργασιών 629.470 – – -20.448 609.022 Μικτό κέρδος 39.467 – 3.891 3.354 46.712 Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) 19.948 – 4.976 142 25.066 EBITDA 36.474 – 971 609 38.054 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος -4.378 – 4.035 -621 -964 Κέρδη μετά από φόρους -4.024 – 3.365 -627 -1.286 Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα Κύκλος εργασιών 146.686 325.190 – 786 472.662 Μικτό κέρδος 41.005 23.966 – -295 64.676 Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) 8.940 -10.531 – 1.097 -494 EBITDA 13.220 7.576 – 802 21.598 Κέρδη / Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος 6.215 -28.114 – 772 -21.127 Κέρδη / Ζημιές (-) μετά από φόρους 6.532 -26.419 – 780 -19.107

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης

 

Η Viohalco και οι εταιρίες της θα συνεχίσουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 να αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Αυτοί οι κίνδυνοι έχουν περιγραφεί αναλυτικά στον ετήσιο απολογισμό της Viohalco για την χρήση 2014 («Κίνδυνοι και αβεβαιότητες»). Η Viohalco και οι εταιρίες της είναι εκτεθειμένες σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς. Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δε συμπεριλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση σχετικά με τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και πρέπει συνεπώς να αναγνωστούν σε συνδυασμό με την ετήσια οικονομική έκθεση της Viohalco της χρήσης 2014. 8 Κατά τη διάρκεια της περιόδου, δεν υπήρξαν μεταβολές στους στόχους διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου ή στη φύση και στην έκταση των κινδύνων που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα, σε σύγκριση με αυτά που γνωστοποιήθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και για το σύνολο της χρήσης 2014. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που η Viohalco και οι Εταιρίες της αντιμετωπίζουν από το μακροοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, οι πωλήσεις στην οποία αποτελούν περίπου το 15% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, καθώς και οι πολιτικές διαχείρισης αυτών των κινδύνων περιγράφονται ακολούθως. Σε συνέχεια του Υπουργικού Διατάγματος με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2015, οι εδρεύουσες στην Ελλάδα τράπεζες τέθηκαν σε τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20 Ιουλίου 2015, ενώ οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων παρέμειναν σε ισχύ. Επιπλέον, η Ελληνική κυβέρνηση ολοκλήρωσε τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για το σχηματισμό ενός δανειακού πακέτου, το οποίο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο, τα Ευρωπαϊκά κοινοβούλια και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε και η εκταμίευση της πρώτης δόσης που ανήλθε σε 26 δις. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό, 10 δις. ευρώ θα διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, 12 δις. ευρώ τοποθετήθηκαν σε ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης χρέους (ΕΚΤ, ΔΝΤ, δάνειο γέφυρα), 1 δις. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου και 3 δις. ευρώ θα εκταμιευθούν το φθινόπωρο, εφόσον εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα.

 

Μία πιθανή αποτυχία στην ολοκλήρωση της συμφωνίας ή στην ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση ή χειροτέρευση της κατάστασης και δύναται να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην οικονομική θέση των Ελληνικών εταιριών. Τα προαναφερθέντα δεδομένα καταδεικνύουν την οικονομική αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Αυτές οι συνθήκες αποτελούν έναν κίνδυνο για τις εταιρίες της Viohalco και μπορούν, μέχρι ενός ορισμένου βαθμού, να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία τους και την οικονομική τους θέση, κατά τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να προβλεφθεί σε αυτό το χρονικό σημείο. Παρόλα αυτά οι εταιρίες της Viohalco συνεχίζουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους χωρίς καθυστερήσεις στην παραγωγή και με έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών όλων των πελατών.

Υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα προαπαιτούμενα θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του συνολικού δανειακού πακέτου και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα ολοκληρωθεί, οι κίνδυνοι που προέρχονται από την προαναφερθείσα αβεβαιότητα είναι περιορισμένοι και αντιμετωπίζονται ως ακολούθως: Σχετικά με τα θέματα ρευστότητας, το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού των εταιριών της Viohalco, αποτελείται από μακροπρόθεσμα δάνεια, τα οποία έχουν μέση διάρκεια της τα 3 έτη. Υπάρχουν επαρκή πιστωτικά όρια προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Επιπρόσθετα, οι εταιρίες της Viohalco εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους, γεγονός που εξασφαλίζει ότι η ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες δεν πρόκειται να διαταραχθεί σημαντικά από την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Επιπλέον, η παραγωγική δυναμικότητα των μονάδων δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές, για τις οποίες δεν προβλέπονται αρνητικά γεγονότα, δημιουργούν επαρκείς ταμειακές ροές για να καλύψουν τις εισαγωγές των αναγκαίων για την παραγωγή πρώτων υλών. Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των πρώτων υλών καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές και δεν επηρεάζονται από την κατάσταση στην Ελλάδα.

Τα εγχώρια κόστη παραγωγής δεν έχουν επηρεαστεί από τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ πιθανές ελλείψεις τοπικά προμηθευόμενων βοηθητικών υλών, μπορεί πάντα να αντιμετωπιστούν με απευθείας εισαγωγές. Δεδομένης της οικονομικής αβεβαιότητας, η ζήτηση της εσωτερικής αγοράς ενδέχεται να συρρικνωθεί περαιτέρω. Αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει οριακά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία των εταιριών της Viohalco, καθώς οι πωλήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος των συνολικών πωλήσεων. Συνεπώς, ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία των εταιριών της Viohalco δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων και τη μείωση στην εγχώρια ζήτηση.

Τέλος, οι δυσκολίες που συναντώνται στις εξαγωγές προϊόντων κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας φορτηγών, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από τις εταιρίες της Viohalco με τη χρήση εναλλακτικών μεταφορικών μέσων. Η Viohalco και οι εταιρίες της παρακολουθούν στενά και σε συνεχή βάση τις εξελίξεις σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο και προσαρμόζουν έγκαιρα την επιχειρησιακή τους στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση των μακροοικονομικών συνθηκών στη λειτουργία τους.

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου

 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16 Ιουλίου 2015, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής για τις Ελληνικές επιχειρήσεις αυξάνεται από 26% σε 29%. Ο επαναυπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αυτής της μεταβολής θα οδηγήσει σε μία επιπρόσθετη χρέωση της τάξης των 14 εκ. ευρώ για τις Ελληνικές θυγατρικές της Viohalco. Η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της «Σιδενόρ Συμμετοχών Α.Ε.» από τη Viohalco S.A ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου 2015. Με την ολοκλήρωση αυτού του εταιρικού μετασχηματισμού, η Viohalco κατέχει ποσοστό 85,88% της Σωληνουργεία Κορίνθου (αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 106.640.015 επί συνόλου 124.170.201).

 

Στις 30 Ιουλίου 2015, τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελβάλ και της εξ ολοκλήρου μη εισηγμένης θυγατρικής της, Συμετάλ Βιομηχανία Αλουμινόχαρτου Α.Ε. αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων του τομέα έλασης αλουμινίου της Ελβάλ και την απορρόφησή τους από την Συμετάλ. Η απόσχιση και απορρόφηση αυτής της επιχειρησιακής μονάδας θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993 με την 31η Ιουλίου 2015 να ορίζεται ως η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού.

Η απόσχιση του τομέα έλασης, που αποτελεί μέρος της εσωτερικής αναδιάρθρωσης της Ελβάλ, θα διευκολύνει διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας και χρηματοδότηση, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, η ανωτέρω απόσχιση εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της Ελβάλ και της Συμετάλ. Δεν έλαβαν χώρα άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την 30η Ιουνίου 2015.

 

Προοπτικές

 

Βάσει του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι προοπτικές για τους επιχειρηματικούς μας κλάδους κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2015, έχουν ως ακολούθως:

Στον κλάδο Αλουμινίου, υπήρξε ισχυρή ζήτηση από τις διεθνείς αγορές από την αρχή του έτους και τα εργοστάσια λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα, κατάσταση που αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τα έσοδα από την Ελληνική αγορά δεν είναι σημαντικά, συνεπώς επιπλέον χειροτέρευση του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας δεν αποτελεί κίνδυνο. Τέλος, η αναδιοργάνωση του εν λόγω επιχειρηματικού κλάδου συνεχίζεται και η απόσχιση των δραστηριοτήτων έλασης θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Για τον Χαλκό και τα Καλώδια, οι προοπτικές εξαρτώνται σημαντικά από τη συνέχιση της ανάκαμψης των διεθνών αγορών. Οι προσδοκίες διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή με τη ζήτηση στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες να καταγράφει ελαφρά αύξηση, ενώ παρόμοια τάση αναμένεται να διαμορφωθεί και στις ΗΠΑ. Συγχρόνως, η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται να δείξει σημάδια ανάκαμψης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Για το δεύτερο εξάμηνο 2015, δεδομένων των συνεχιζόμενων δύσκολων συνθηκών στην εγχώρια αγορά, ο βασικός στρατηγικός στόχος θα είναι η επέκταση μέσω αυξημένων εξαγωγών στην Ευρώπη και παραπέρα, η ανάπτυξη σε μερίδια αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και η ενδυνάμωση της δραστηριότητας σε νέες αγορές, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση. Όσον αφορά στα Καλώδια, η ανάκαμψη της ζήτησης στην Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις εξαγωγές στο άμεσο μέλλον, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αφορούν εκτέλεση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Τα σημαντικά έργα υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης που έχει αναλάβει η Ελληνικά Καλώδια, οι πιστοποιήσεις από διεθνείς διαχειριστές δικτύων ενεργείας και η ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, τη θέτουν σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς και να ανταγωνιστεί επάξια τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου. 10 Οι διεθνώς ιστορικά χαμηλές τιμές του scrap είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές μετάλλων για τον κλάδο Χάλυβα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παρόλα αυτά, αυτή η τάση δεν αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου Χάλυβα επηρεάστηκαν από την πολιτική αστάθεια στις βασικές εξαγωγικές αγορές της Λιβύης και της Αιγύπτου, τους περιορισμούς εισαγωγών στην Αλγερία, καθώς επίσης και από τη χαμηλότερη ζήτηση στην Ελλάδα λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης των έργων υποδομής. Όσον αφορά στο μέλλον, αυξημένη πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα θα οδηγήσει σε σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς. Στις Βαλκανικές αγορές, η σταθερή απόδοση των ειδικών προϊόντων χάλυβα αναμένεται να συνεχιστεί, ακολουθώντας τη θετική τάση της Ευρωπαϊκής αγοράς παραγωγής αυτοκινήτων και της αύξησης του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Ο κλάδος Σωλήνων Χάλυβα ξεκίνησε ικανοποιητικά το 2015 και αυτή η θετική τάση αναμένεται να διαρκέσει και για το υπόλοιπο του έτους. Το ασθενέστερο ευρώ, το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων, καθώς επίσης και τα οφέλη που αντλεί η Εταιρία από τις ολοκληρωμένες και τις υπό ολοκλήρωση επενδύσεις (μονάδα παραγωγής σωλήνων με την μέθοδο LSAW, μονάδα παραγωγής σωλήνων 24 μέτρων και αναβάθμιση της μονάδας εσωτερικής επένδυσης σωλήνων) διαμορφώνουν τη βάση για τις θετικές προσδοκίες της διοίκησης για το σύνολο του 2015.

Στον αντίποδα, η πτώση στην τιμή του πετρελαίου καθιστά τις γεωτρήσεις λιγότερο κερδοφόρες και συνεπώς θα οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση στον ενεργειακό τομέα. Τέλος, αναφορικά με τον κλάδο Ανάπτυξης Ακινήτων και Άλλων Υπηρεσιών, το νέο εμπορικό πάρκο στην Κόρινθο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο 2015. Κατά τη διάρκεια του έτους, αναμένουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας μίσθωσης του ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη και την εφαρμογή μίας πιο αποτελεσματικής εταιρικής δομής για τον κλάδο. Σχετικά με τα υπόλοιπα ακίνητα του κλάδου, αναμένουμε πρόοδο ως προς τη μίσθωσή τους μόλις βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον.

Η επόμενη ενοποιημένη χρηματοοικονομική αναφορά της Viohalco θα είναι ο Ετήσιος Απολογισμός για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος θα δημοσιευτεί στις 29 Απριλίου 2016. Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Viohalco www.viohalco.com. Σχετικά με τη VIOHALCO Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη.

 

Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Γ