ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ’ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ’ Τρίμηνο 2015

 

 • Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET 1 στο 17,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CoCos
 • Εξαιρουμένων των υπο αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπο ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, την NBGI και τη Finansbank, ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 17,5%. Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης αυξάνεται σε 22,7%
 • Οι επικείμενες πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και NBGI ενισχύουν το δείκτη CET 1 κατά περίπου 70μ.β.
 • Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8%

 

 • Η δημιουργία εγχώριων ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών μειώθηκε στα €86 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο έναντι €406 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο
 • Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε €86 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο έναντι €406 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2016 στο χαρτοφυλάκιο λιανικής
 • Ο εγχώριος δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε κατά 30μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 34,1% κατά το Δ΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης (+20μ.β. επίπτωση). Σε επίπεδο Ομίλου1, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 33,1%. Και οι δύο δείκτες διατηρούνται στα χαμηλότεραεπίπεδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Οι προβλέψεις για το 2015 στην Ελλάδα ύψους €3,5 δισ. αντικατοπτρίζουν πλήρως τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (AQR – €2,3 δισ.) και οδηγούν το ποσοστό κάλυψης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 76,8% (74,6% σε επίπεδο Ομίλου1), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

 

 • Χαμηλότερη έκθεση στον έκτακτο μηχανισμό ELA. Περαιτέρω μείωση του εγχώριου δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις σε 90%, στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου
 • Η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά €4,7 δισ. από το τέλος του Γ΄ τριμήνου του 2015, στα €10,9 δισ.2, αποτελώντας τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο. Η άντληση ρευστότητας από τον Πυλώνα ΙΙ έχει ήδη μειωθεί σημαντικά κατά €4,8 δισ., στα €3,8 δισ.
 • Δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους έως και €7,7 δισ.
 • Η ρευστότητα της ΕΤΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά €3,5 δισ. από την πώληση της Finansbank που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Β΄ τρίμηνο του 2016
 • Εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους €0,80 δισ. στο Δ΄ τρίμηνο, εν μέρει λόγω εποχικότητας

 

 • Ανάκαμψη των εγχώριων οργανικών κερδών προ προβλέψεων. Το καθαρό αποτέλεσμα επηρεάζεται αρνητικά από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και απομειώσεις
 • Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σε €153 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο (+10,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), μετά τη μείωση κατά 10,4% σε τριμηνιαία βάσηστο Γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης στακαθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες
 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €392 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο από €389 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο, λόγω του μειωμένου κόστους και της βελτίωσης στη σύνθεση των καταθέσεων, καθώς και της χαμηλότερης έκθεσης στο μηχανισμό ELA. Η θετική επίδραση από τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA θα διαφανεί πλήρως από το Α΄ τρίμηνο του 2016 και εφεξής
 • Τα εγχώρια λειτουργικά έξοδα για το 2015 ανήλθαν σε €1.030 εκατ. (-2,1% σε σχέση με το 2014). Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνολικά κατά 43% από το 2009
 • Το τελικό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτες ζημίες απομείωσης και λοιπά έξοδα, τα οποία ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, την απομείωση από την πώληση της NBGI PE (€106 εκατ.) και την πρόβλεψη για εθελουσία έξοδο (€118 εκατ.).

 

Ενισχυμένη ρευστότητα σε σχέση με τον ανταγωνισμό

Οι καταθέσεις του Ομίλου1 αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε €43,0 δις. στο Δ΄ τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αυξημένη εισροή εγχώριων καταθέσεων ύψους €793 εκατ. (€345 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο), εν μέρει λόγω εποχικότητας (13ος μισθός και αυξημένος κύκλος εργασιών τα Χριστούγεννα). Στη Ν.Α. Ευρώπη και τις λοιπές χώρες οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα €6,3 δισ. (τριμηνιαίες εισροές ύψους €277 εκατ. από €49 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο).

Σαν αποτέλεσμα, η ΕΤΕ διατηρεί τον καλύτερο δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις του κλάδου, ανερχόμενο σε 90% στην Ελλάδα (94% στο Γ΄ τρίμηνο) και 91% σε επίπεδο Ομίλου1 (96% στο Γ΄ τρίμηνο), αποτελώντας τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη των πιστοδοτήσεων.

Αντανακλώντας την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τις εισροές καταθέσεων, η χρηματοδότηση μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA μειώθηκε κατά €4,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε στα €11,5 δισ. στο τέλος του Δ΄ τριμήνου του 2015, αποτελώντας τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο (ELA προς ενεργητικό εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF και ESM και των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων στο 16%). Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε στα €24,0 δισ. από €25,6 δισ. στο τέλος του Γ΄ τριμήνου του 2015. Η άντληση ρευστότητας από τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) έχει ήδη μειωθεί σημαντικά κατά €4,8 δισ., στα €3,8 δισ., γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε ετησιοποιημένο όφελος περίπου €90 εκατ. για το 2016, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον ρευστότητα ύψους €3,5 δισ. από την πώληση της Finansbank, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Β΄ τριμήνου του 2016.

Από το τέλος Δεκεμβρίου2, η χρηματοδότηση μέσω ELA έχει μειωθεί περαιτέρω κατά €0,6 δισ. στα €10,9 δισ. (χρηματοδότηση Ευρωσυστήματοςστα €23,4 δισ.). Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016, επιδρώντας θετικά στα καθαρά έσοδα από τόκους. Η ΕΤΕ έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας έως και €7,7 δισ.

 

Δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε επίπεδο Ομίλου και στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

Σε επίπεδο Ομίλου1, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε στα €54 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο από €406 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο, αποτυπώνοντας τη δραστική μείωση στην Ελλάδα, όπου τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε €86 εκατ. από €406 εκατ. στο προηγούμενο τρίμηνο. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την αύξησητων ανακτήσεωνδανείων σε καθυστέρηση σε όλο το φάσμα των προϊόντων της Τράπεζας στο δεύτερο μισό του Δ΄ τριμήνου, με το ρυθμό δημιουργίας καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών να κινείται σε αρνητικά επίπεδα κατά το Δεκέμβριο. Η τάση αυτή συνεχίζεται στις αρχές του Α΄ τριμήνου του 2016στο χαρτοφυλάκιο λιανικής, σηματοδοτώντας την τάση μείωσηςτηςδημιουργίας νέων επισφαλειών.

 

1 Ο όμιλος εξαιρεί τα στοιχεία ενεργητικού και τα κέρδη / (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες

2 Στοιχεία με ημερομηνία 10 Μαρτίου, 2016

Οι εγχώριες προβλέψεις ανήλθαν σε €671 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο από €232 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο, υπερκαλύπτοντας το υπολειπόμενο έλλειμμα προβλέψεων βάσει του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (AQR), καθώς η Τράπεζα αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση προκειμένου να θωρακίσει περαιτέρω τον Ισολογισμό της, ενόψει των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών. Για το 2015 οι εγχώριες προβλέψεις ανήλθαν σε €3.528 εκατ., καθιστώντας τον δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών τον υψηλότερο του κλάδου, στο 76,8% από 73,4% το Γ΄ τρίμηνο (74,6% σε επίπεδο Ομίλου, αυξημένος κατά 3 π.μ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.). Το ποσοστό κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανήλθε στο 53,4% από 52,4% στο Γ΄ τρίμηνο (52,8% σε επίπεδο Ομίλου, ενισχυμένος κατά 1 π.μ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.)

Στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές διεθνείς δραστηριότητες ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε στο 26,8% στο Δ΄ τρίμηνο από 28,3% στο προηγούμενο τρίμηνο, εξαιτίας διαγραφών στην United Bulgarian Bank (UBB). Το ποσοστό κάλυψης ανήλθε σε 57,4% από 56,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

 

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα για το Δ΄ τρίμηνο ανέκαμψαν σημαντικά σε €153 εκατ. (+10,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), μετά τη μείωσή τους κατά 10,4% σε τριμηνιαία βάση στο Γ΄ τρίμηνο, αντανακλώντας τα πρώτα σημάδια μίας διαφαινόμενης βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες το 2016.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €392 εκατ. από €389 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο,αντανακλώντας το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων (-14μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), λόγω τη συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης προθεσμιακών καταθέσεων (-19μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και της βελτίωσης στη σύνθεση των καταθέσεων (68% του εγχώριου καταθετικού χαρτοφυλακίου αποτελείται από τις χαμηλότερου περιθωρίου καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, έναντι 52% κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2014). Το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων αντιστάθμισε τα χαμηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους δανείων (€407 εκατ., 4,5% χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο). Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ενισχύθηκαν επίσης από τη σημαντική μείωση της χρηματοδότησης μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA, αλλά για δύο μόνο εβδομάδες κατά τη διάρκεια του Δ’ τριμήνου. Η θετική επίδραση της μικρότερης εξάρτησης από τον ELA θα διαφανεί πλήρως από το Α΄ τρίμηνο του 2016 και εφεξής.

Εξαιρουμένου του κόστους των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ, τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ανάκαμψη, ανερχόμενα σε €51 εκατ. κατά το Δ΄ τρίμηνο (+21,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων από προμήθειες επιχειρηματικών δανείων, αγορών, θεματοφυλακής και επενδυτικής τραπεζικής. Ωστόσο, τα κόστη των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα (€54 εκατ. κατά το Δ΄ τρίμηνο από €53 εκατ. κατά το προηγούμενο τρίμηνο), διαμορφώνοντας το συνολικό κόστος σε €197 εκατ. για ολόκληρο το έτος 2015 (€161 εκατ. για το 2014). Η σημαντική μείωση της έκθεσης σε ομόλογα του Πυλώνα ΙΙ κατά σχεδόν €9 δισ. από το Γ΄ τρίμηνο του 2015 (ονομαστική αξία) θα συμβάλει στη μείωση των ετησιοποιημένων σχετικών εξόδων κατά το 2016 σε επίπεδα κάτω από το μισό του επιπέδου του Δ΄ τριμήνου 2015. Συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα κατά το Δ΄ τρίμηνο (-€3 εκατ. από -€10 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο).

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €1.030 εκατ. κατά το 2015, σημειώνοντας πτώση ύψους 2,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνολική μείωση της τάξεως του 38% από το 2009. Οι δαπάνες προσωπικού υποχώρησαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε €665 εκατ., σημειώνοντας συνολική μείωση ύψους 43% από την αρχή της κρίσης.

Η Τράπεζα σημείωσε ζημίες ύψους €857 εκατ., αρνητικά επηρεαζόμενη από υψηλές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ύψους €671 εκατ. και λοιπές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους €242 εκατ.1. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους €135 εκατ., τα οποία αντανακλούν κυρίως την πρόβλεψη για εθελουσία έξοδο (€118 εκατ.).

ΝΑ Ευρώπη και άλλες χώρες:

Στη ΝΑ Ευρώπη και άλλες χώρες, η Τράπεζα σημείωσε ζημίες ύψους €34 εκατ. κατά το Δ΄ τρίμηνο έναντι κερδών ύψους €15 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο, επηρεαζόμενη αρνητικά από υψηλές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (στα €68 εκατ. από €23 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο) που ενσωματώνουν μέρος του ελλείμματος προβλέψεων στο πλαίσιο του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού στη Σερβία και προετοιμάζουν το έδαφος για τους ελέγχους ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

 

Κεφαλαιακή επάρκεια

Εξαιρώντας τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos), αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις υπο ολοκλήρωση πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, NBGI και Finansbank, ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 17,5% (αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ανέρχεται σε 22,7%). Οι προγραμματισμένες πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και NBGI αναμένεται να προσθέσουν περίπου 70 μ.β. στο δείκτη CET1.

Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων κεφαλαιακών ενεργειών, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8%.

Περιλαμβάνουν την απομείωση από την υπό ολοκλήρωση πώληση της NBGIPE (€106 εκατ.),απομειώσεις από επενδύσεις σε ακίνητα (€68 εκατ.) και διεθνείς θυγατρικές (€26 εκατ.) και λοιπές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (€42 εκατ.)

Παράρτημα

  Δ’ Τρίμηνο2015 Γ’ Τρίμηνο2015 Δ 2015 2014 Δ
             
             
Αποτελέσματα (€ εκατ.)            
Καθαρά Κέρδη Ομίλου1 (889) (195) >100% (2.615) (255) >100%
Ελλάδα (857) 180 (2.597) (283) >100%
ΝΑ Ευρώπη2 (34) 15 7 34 -78,0%
             
             
Οργανικά Έσοδα (€ εκατ.)            
Ομίλου1 524 506 3,5% 2.110 2.222 5,1%
Ελλάδα 415 398 4,3% 1.678 1.805 -7,3%
ΝΑ Ευρώπη2 109 108 0,7% 433 413 4,8%
             
             
Λειτουργικά Έξοδα (€ εκατ.)            
Ομίλου1 333 324 2,7% 1.300 1.304 -0,3%
          Ελλάδα 262 259 1,2% 1,030 1,052 -2,1%
ΝΑ Ευρώπη2 72 67 7,3% 270 252 7,3%
             
Ισολογισμός-Ομίλου1 (€ εκατ.)            
Συνολικό Ενεργητικό 83.799 82.292 -1,8% 83.799 86.204 2,9%
Καθαρές Χορηγήσεις 39.126 40.119 -2,5% 39.126 43.045 -9,1%
Καταθέσεις 42.959 41.890 2,6% 42.959 50.601 -15,1%
Ίδια Κεφάλαια3 7.071 4.996 41,5% 7.071 8.064 -12,3%
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 6.924 4.736 46,2% 6.924 7.777 -11,0%
             
ΔείκτεςΟμίλου1            
Δάνεια : Καταθέσεις (%) 91% 96% -4 π.μ. 91% 85% 6 π.μ.
Επιτοκιακό Περιθώριο (μ.β.) 280 279 1 μ.β. 275 280 -5μ.β.
Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου            
Δείκτηςδανείων σε καθυστέρηση +90 ημερώνΟμίλου1(%) 33,1% 33,0% 0.1 π.μ. 33,1% 31,3% 1.8 π.μ.
Ελλάδα 34,1% 33,8% 0.3 π.μ. 34,1% 31,9% 2.2 π.μ.
ΝΑ Ευρώπη2 26,8% 28,3% -1.5 π.μ. 26,8% 27,4% -0.6 π.μ.
Δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση +90 ημερών Ομίλου1(%) 74,6% 71,3% 3.3 π.μ. 74,6% 59,3% 15 π.μ.
Ελλάδα 76,8% 73,4% 3.4 π.μ. 76,8% 60,2% 17 π.μ.
ΝΑ Ευρώπη2 57,4% 56,3% 1.1 π.μ. 57,4% 53,2% 4.2 π.μ.

 

1 Ο όμιλος εξαιρεί τα στοιχεία ενεργητικού και τα κέρδη / (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες

2Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, ΠΓΔΜ και λοιπές χώρες

3 Τα ίδια Κεφάλαια εξαιρούν τα δικαιώματα μειοψηφίας και (i) τις προνομιούχες μετοχές Αμερικής και του Ελληνικού Δημοσίου για το Γ’ τρίμηνο του 2015 και το 2014 και (ii) τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες για το Δ’ τρίμηνο του 2015 και το 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ο «Όμιλος») δεν προβαίνει και δεν θα προβεί σε καμία εγγυοδοτική δήλωση ή άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν αποδέχεται ούτε θα αποδεχτεί ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση και τίποτε από τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά τέτοια δήλωση ή εγγύηση.

Παρόλο που οι δηλώσεις που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα και ορισμένες πληροφορίες για τον κλάδο, την αγορά και τον ανταγωνισμό που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, έχουν προκύψει από και είναι βασισμένες σε πηγές που θεωρούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αξιόπιστες, η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη και κάθε τέτοια πληροφορία μπορεί να είναι ελλιπής ή συνοπτική. Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι υποκείμενες σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο Όμιλος δεν φέρει ευθύνη να επικαιροποιεί ή να διατηρεί ως έχουν τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία προέρχονται από εσωτερική έρευνα και εκτιμήσεις του ίδιου του Ομίλου βάσει γνώσεως και εμπειρίας στη διαχείριση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Η εν λόγω έρευνα και οι εκτιμήσεις, καθώς και η υποκείμενη μεθοδολογία τους δεν έχουν ελεγχθεί από οποιαδήποτε ανεξάρτητη αρχή για την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Συνεπώς, δεν θα πρέπει ο αναγνώστης να βασίζεται υπέρμετρα σε αυτές.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

——————————————-

Τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία. Τα τρία γεγονότα-ορόσημο που χαρακτήρισαν την πορεία του Ομίλου για το 2015 ήταν: τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (QatarNationalBank).

Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης αντανακλούν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της ΕΤΕ. Ο Όμιλος αύξησε το επίπεδο προβλέψεών του ώστε να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων και έχει πλέον αυξήσει τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014 σε 76,8% το 2015.

Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε κατόπιν μιας συντηρητικής προσέγγισης των μελλοντικών οικονομικών προοπτικών, και συνεπώς στο τέλος του έτους, η ΕΤΕ εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 ύψους 22,7%, και 17.5% εξαιρουμένων των υπο αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), μετά την ανακεφαλαιοποίηση και την συμφωνία για πώληση της Finansbank. Παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η ΕΤΕ διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ποσοστό 91% σε επίπεδο Ομίλου και σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε ποσοστό 17% επί του ενεργητικού της.

Η εξασφάλιση της πώλησης της Finansbank το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΤΕ προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητα, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση, και εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων.

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Λεωνίδας Φραγκιαδάκης

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ

 

 

* ,