ΔΕΗ: Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη Α΄ τριμήνου 2016 | Mikrometoxos.gr

ΔΕΗ: Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη Α΄ τριμήνου 2016

26.05.2016 10:41

ΔΕΗ Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη Α΄ τριμήνου 2016

Βασικά λειτουργικά μεγέθη
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 5,9% το α΄ τρίμηνο 2016, ενώ αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, το ποσοστό μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλθε σε 6,2% και οφείλεται κυρίως στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το α΄ τρίμηνο 2016 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Οι εγχώριες πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά 10,1%, ως αποτέλεσμα τόσο της προαναφερθείσας χαμηλότερης ζήτησης όσο και της μείωσης του μέσου μεριδίου λιανικής αγοράς της ΔΕΗ, το οποίο, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, διαμορφώθηκε σε 94,1% το α΄ τρίμηνο 2016 από 97,1% το α΄ τρίμηνο 2015.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 53,2% της συνολικής ζήτησης το α΄ τρίμηνο 2016 (50,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄τρίμηνο 2015 ήταν 61,4% (59,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο τρίτων κατά 62,6% ως απόρροια της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και, συνακόλουθα, του φυσικού αερίου, όπως επίσης και στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ τρίτων κατά 10,6%, ενώ παράλληλα μειώθηκαν τόσο η λιγνιτική παραγωγή κατά 17,4% όσο και η υδροηλεκτρική παραγωγή – λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το α΄τρίμηνο 2015 – κατά 36,5%.

Αντίθετα, η παραγωγή από φυσικό αέριο της ΔΕΗ ήταν αυξημένη κατά 38,5%, λόγω της παραγωγής της νέας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ «Μεγαλόπολη V».

Βασικά οικονομικά μεγέθη (σε € εκατ.)

Α΄ τρίμηνο 2016 Α΄ τρίμηνο 2015

Κύκλος εργασιών   1.412,6    1.548,6
EBITDA              345,2      313,9
Περιθώριο EBITDA  24,4%     20,3 %
Κέρδηπρο φόρων     122,3        85,6

Κέρδη μετά από φόρους   77,2   55,7

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το α΄ τρίμηνο του 2016 κατά € 136 εκατ. ή 8,8% και διαμορφώθηκε σε € 1.412,6 εκατ. έναντι € 1.548,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας λόγω :

– της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, [2] – της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καιτη συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων, καθώς και – της νέας τιμολογιακής πολιτικής για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάσηπου εφαρμόζονται από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), αυξήθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2016 κατά € 31,3 εκατ. (10%), με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 24,4% έναντι 20,3%. Η βελτίωση αυτή οφείλεται ουσιαστικά στη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος κατά € 152,8 εκατ. και σε μικρότερο βαθμό στη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων προβλέψεων.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών της Μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 163 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2016, μειωμένες κατά € 23 εκατ. έναντι του α΄ τριμήνου του 2015 και κατά € 40 εκατ. έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2015.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, ανέρχονται σε € 122,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2016 έναντι € 77,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2015. Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.651,9 εκατ., μειωμένο κατά € 313,6 εκατ. σε σχέση με την 31.3.2015, ενώ σε σχέση με την 31.12.2015 ήταν μειωμένο κατά € 137 εκατ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017