«Γύρισε» από ζημιές σε κέρδη στο 9μηνο η Μοτοδυναμική – τι “τρέχει” με την μετοχή…

Γύρισε» από ζημιές 0,33 εκατ. σε κέρδη 0,53 εκατ. – Στα 36,122 εκατ. ο τζίρος 

Σημαντική ενίσχυση του τζίρου της αλλά και επιστροφή στην κερδοφορία πέτυχε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν η Μοτοδυναμική.

Με βάση την οικονομική έκθεση εννεαμήνου η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 523.172 ευρώ από ζημιές 326.250 ευρώ ενώ ο τζίρος της ανήλθε στα 36,122 εκατ. από 27,970 εκατ. που ήταν το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Αντίστοιχη εικόνα και σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος όπου σε επίπεδο ομίλου η Μοτοδυναμική εμφάνισε κέρδη 846.121,36 ευρώ έναντι ζημιών 16.508,11 ευρώ. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου ανερχόταν σε 73 άτομα για την μητρική εταιρία και 108 άτομα για τον όμιλο ενώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ήταν 73 άτομα για την μητρική και 107 άτομα για τον όμιλο.

Εντός της εξεταζόμενης περιόδου ο όμιλος προχώρησε σε αγορές παγίων αξίας κτήσεως 793 χιλ. ευρώ, ενώ παράλληλα εκποίησε πάγια ύψους 397 χιλ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις μελλοντικές προβλέψεις, στην οικονομική έκθεση εννεαμήνου η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει πως οι τρέχουσες εξελίξεις ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ρευστότητα της εταιρείας, λόγω της αύξησης του πιστωτικού κινδύνου από τους πελάτες της εταιρείας, χωρίς αυτό να μπορεί να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο

Ωστόσο, παρά τις γενικότερες αρνητικές οικονομικές συνθήκες, η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αναφοράς των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα και ικανοποιεί όλους τους όρους που έχουν τεθεί σε συμβάσεις Δανείων και μάλιστα εν μέσω κρίσης έγιναν ανανεώσεις δανειακών συμβάσεων με τους ίδιους ακριβώς όρους.

Η δραστηριότητα του Ομίλου και της εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, η οποία κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες. Ως εκ τούτου, τα οικονομικά μεγέθη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή, σε σχέση με αυτά που παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου του 2015, η μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζεται κυρίως στα αποθέματα στις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και στα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ανάλογη μεταβολή παρουσιάζεται και στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του αντίστοιχου περυσινού εννιαμήνου

Σημειώνεται πως ο όμιλος μέσω συμβάσεων που έχει συνάψει με την εταιρία Yamaha Motor Europe N.V. (θυγατρική εταιρία της εδρεύουσας στην Ιαπωνία Yamaha Motor Co.) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της Yamaha Motor Co. στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καθώς και των προϊόντων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Οι συμβάσεις αυτές , για όλες τις χώρες, ανανεώθηκαν και εκτείνονται πλέον μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016.

————————-

Απασχολεί προσωπικό 108 ατόμων από 107 στο 2014. Για αμοιβές μελών δ.σ και δ/ντικών στελεχών στο 9μηνο κατέβαλε 0,9 εκατ. ευρώ.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 6,44 εκατ. ευρώ από 7,1 εκατ. ευρώ.
ΙΔΙΑ Κεφάλαια 8,25 εκατ. από 7,72 εκατ ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 0,66 εκατ. ευρώ. Δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,72. Με το p/bv στο 1,17.
Θετικές οι ταμειακές ρολές από λειτ. δραστηριότητες κατά 1,63 εκατ από αρνητικές πέρυσι 1,24 εκατ. ευρώ.
Με ελάχιστες πράξεις και σε ελάχιστες συνεδριάσεις “κάποιοι” [προφανώς λόγω μετοχοδανείων ή για κάτι παρεμφερές] ανέβασαν την τιμή της μετοχής της από το 0,30 στο 0,8280 που την αποτιμά σε 9,7 εκατ. ευρώ. Εχει ανοίξει μόλις 3 φορές στο τελευταίο τρίμηνο… 
Εμφανίζει άνοδο 192,58% από την αρχή του 2015 [εκκίνηση 0,2830] με χαμηλό – υψηλό 2015 στο 0,1990 και 0,9190 [άλλαξαν το 19 με το 91…] με μέσο όρο τιμής 0,57 ευρώ και συναλλαγές 161796 τμχ.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ολα σχεδόν τα τεμάχια [160 χιλ και πλέον] έγιναν στη τιμή του 0,25 με 0,30 ευρώ. Από το 0,3010 ευρώ και μέχρι το 0,9190 έγιναν συναλλαγές για μόλις 1400 κομμάτια. Απλά, για να ξέρουμε τι μας γίνεται… 
VKP