Για τον Όµιλο ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, το 2015 ήταν µία αρκετά καλή χρονιά

Για τον Όµιλο ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, το 2015 ήταν µία αρκετά καλή χρονιά , τόσο για το κλάδο των οικοδοµικών χρωµάτων όσο και για τον κλάδο της εύκαµπτης συσκευασίας. Αναλυτικά σε Οµιλικό επίπεδο

 

Πωλήσεις : Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 47,25 εκατ. έναντι Ευρώ 47,02 το 2014 σηµειώνοντας οριακή αύξηση 0,49%. Πιο συγκεκριµένα οι πωλήσεις του κλάδου των οικοδοµικών χρωµάτων παρουσίασαν αύξηση 1,18% και διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 17,27 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 36,54% των συνολικών Οµιλικών πωλήσεων έναντι 36,29% της αντιστοίχου περιόδου πέρυσι. Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Οµίλου για τον κλάδο της εύκαµπτης συσκευασίας τη χρήση 2015 παρουσίασαν αύξηση 0,09% έναντι της χρήσης 2014 και διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 29,98 εκατ.

Μικτά Κέρδη : Αυξηµένα εµφανίζονται κατά 3,69% τα µικτά κέρδη προ αποσβέσεων του Οµίλου την υπό εξέταση χρήση ανερχόµενα σε Ευρώ 13,75 εκατ. έναντι Ευρώ 13,26 εκατ. την προηγούµενη χρήση. Η αύξηση των µικτών κερδών οφείλεται στη αύξηση του κύκλου εργασιών , στην µεταβολή του προιοντικού µείγµατος των πωλήσεων υπέρ των οικοδοµικών χρωµάτων και στη µείωση της τιµής των πρώτων υλών που παρατηρήθηκε κυρίως το β εξάµηνο του τρέχοντος έτους. Το περιθώριο του µικτού κέρδους ως ποσοστού επί του κύκλου εργασιών , διαµορφώθηκε σε 29,11% έναντι 28,21% της χρήσης 2014 .

druckfarben

ΕBITDA : Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαµορφώθηκαν το 2015 σε 7,31%, έναντι 5,88% αυτών του 2014 σηµειώνοντας αύξηση κατά Ευρώ 0,69 εκατ., ήτοι ποσοστό 24,80%.

Έξοδα ∆ιοίκησης-∆ιάθεσης : Τα έξοδα ∆ιοίκησης – ∆ιάθεσης , ανήλθαν συνολικά το 2013 σε Ευρώ 10,71 εκατ., έναντι Ευρώ 10,76 εκατ. των αντίστοιχων του 2014, µειωµένα κατά Ευρώ 0,05 εκατ., ήτοι ποσοστό 0,49%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων το 2015 διαµορφώθηκαν σε 22,65% έναντι 22,88% το 2014.

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα : Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου, µειωµένα κατά Ευρώ 0,29 εκατ., ανήλθαν συνολικά το 2015 σε Ευρώ 2,51 εκατ. έναντι Ευρώ 2,80 εκατ. των αντίστοιχων του 2014, παρουσιάζοντας ποσοστιαία µείωση 10,43%.

druckfarben
Συνολικές Υποχρεώσεις : Μείωση κατά 3,57% σηµείωσαν οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου το 2015, ανερχόµενες σε Ευρώ 52,68 εκατ., έναντι Ευρώ 54,63 εκατ. των αντίστοιχων υποχρεώσεων του 2014.

Έσοδα από κοινοπραξίες : τα έσοδα από κοινοπραξίες στη παρούσα χρήση ανήλθαν συνολικά σε Ευρώ 2,21 εκατ. έναντι Ευρώ 0,52 εκατ. τη χρήση 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 322,43 %

Αποτελέσµατα προ Φόρων : Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων, παρουσίασαν βελτίωση και διαµορφώθηκαν το 2015 σε κέρδη Ευρώ 1,31 εκατ. έναντι ζηµιών Ευρώ 1,592 εκατ. το 2014.

Αποτελέσµατα µετά από Φόρους : Τα καθαρά µετά από φόρους Αποτελέσµατα του Οµίλου, ανήλθαν το 2015 σε κέρδη Ευρώ 1,16 εκατ. έναντι ζηµιών Ευρώ 1,36 εκατ. στη χρήση 2014.